Klemmesaken: – Ikke forbudt å vise omsorg

– Vi anbefaler Fylkesmannen å legge vekt på innvendingene fra Vergeforeningen, ifølge fagsjef ved Barneombudet Camilla Kayed. Ombudet understreker at de ikke ikke har direkte befatning med asylprosessen og derfor ikke kan uttale seg om hvorvidt veilederen vil gjøre representantene i stand til å utføre sine oppgaver på en god måte.

– Vi har imidlertid merket oss at Vergeforeningen har kommet med en rekke kommentarer som vi anbefaler Fylkesmannen å legge vekt på i det videre arbeidet. Camilla Kayed sier videre at Barneombudet savner klarere referanser til FNs barnekonvensjon.

– Retten til å si sin mening og bli hørt som følger av Barnekonvensjonens artikkel 12 og prinsippet om barnets beste i artikkel 3, vil være helt sentrale å ha kjennskap til både i forbindelse med politiregistrering, asylintervju og ved besøk på mottak eller omsorgssenter, heter det fra Barneombudets kontor.

 

% | % | % | % | % | %

You may also like...