Representant- og vergerollen

I asylsøkerfasen får den mindreårige oppnevnt en representant.  Ved opphold skifter den mindreårige status fra asylsøker til flyktning. I denne fasen får hun eller han oppnevnt en verge. (Se forøvrig vergeforeningen.no/veileder/ hvor vergens oppgaver innenfor ulike aktuelle livsområder for den mindreårige er beskrevet.)

For enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er en representant/verge en person som skal representere mindreårige i foreldrenes sted og sørge for at de får de rettightene og den oppfølgingen de har behov for og rett til.

Representanten eller vergen er ikke ansvarlig for selv å gi barnet omsorg i form av mat, klær, husly eller lignende – men har ansvaret for å følge opp at mindreårige og deres behov blir ivaretatt av det offentlige. Det være seg i forhold til asylsak, omsorg på mottak eller i bofellesskap, økonomi, helse, skolegang, familiegjenforening eller andre saker.

Nærmere bestemt vil dette si at du som representant eller verge skal være

  1. en rettslige representant;
  2. en talsperson og forhandler;
  3. en formidler og brobygger.

Rettslig representant: Du er den mindreåriges representant i foreldrenes sted. Dette omfatter ulike typer møter hvor din tilstedeværelse og/eller underskrift er påkrevd.

Talsperson: Du skal være en målbærer for den mindreåriges rettigheter, men også for hennes eller hans ønsker og behov. Rollen som talsperson kan innebære at du må si fra eller sende skriftlige klager til ulike offentlige instanser.

Formidler og brobygger: Det kan være nødvendig å forklare den mindreårige hva som foregår i ulike situasjoner og hvordan systemet fungerer. Som verge eller representant kan du også måtte gå i mellom i dersom konflikter oppstår i den mindreåriges hverdagsliv.

Du kan lese mer om representant/vergerollen i denne veiledningen som utarbeidet av justisdepartementet:

Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere – rundskriv Rundskriv G-0343 B/2003 – fra Justis- og politidepartementet – Inneholder også Vergemålsloven

Du kan også se på vergemålsavdelingen hos Fylkesmannens sider om representant/verge. Fylkesmannen i de forskjellige fylkene har ansvaret for vergevaktordningen og holder kurs for representanter/verger med mere.

Lenkene ovenfor har informasjon om representantens oppgaver i transittfasen. For å finne informasjon om vergens oppgaver i bosettingsfasen, se egen side om dette på vår nettsider.

Hvordan bli representant og/eller verge?

Bor du i Oslo-området og ønsker å bli representant/verge kan du ta kontakt med Vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det kreves at du går gjennom et introduksjonskurs for å bli godkjent som representant/verge.

Bor du i andre deler av landet må du henvende deg til Fylkesmannen for ditt fylke. Selv om det ikke er mottak for enslige mindreårige asylsøkere i din kommune kan det hende at kommunen din bosetter enslige asylsøkerbarn som har fått opphold og trenger verge.

Det er ikke å legge skjul på at representant/vergerollen kan være krevende, men samtidig er det en veldig givende oppgave der en får mulighet til å bli kjent med flotte unge mennesker fra ulike bakgrunner.