Vedtekter

VERGEFORENINGEN FØLGESVENNEN

1. Navn og adresse

Foreningens offisielle navn er Vergeforeningen Følgesvennen. Foreningen er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 988 503 207.
Foreningens adresse: Friis gate 6, 0187 Oslo

2. Formål og virksomhet

Vergeforeningen er en frittstående og ideell medlemsorganisasjon for representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Foreningen skal

 • sikre at enslige mindreårige asylsøkeres og flyktningers rettigheter og omsorgsbehov blir ivaretatt på en god og forsvarlig måte;
 • bidra til en bedring av enslige mindreårige asylsøkeres og flyktningers kår;
 • bedre vergenes/representantenes kompetanse og betingelser.

Formålet skal realiseres blant annet ved å

 • utvikle et forum for erfaringsutveksling og gjensidig støtte for vergene;
 • arrangere seminarer og nettverksaktiviteter;
 • opparbeide og spre kompetanse på området;
 • ta del i samfunnsdebatten og være aktive pådrivere;
 • være kontaktpunkt for medlemmene og drive gjensidig støttevirksomhet.

3. Medlemmer og medlemsavgift

Verger og andre som har interesse for eller driver arbeid innenfor Vergeforeningens formålsområde, og som støtter Vergeforeningens formål, kan være medlemmer.
Medlemsavgiften fastsettes av årsmøtet.

4. Organer

A) Årsmøtet

Vergeforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Årsmøter avholdes i henhold til følgende regler:

Ordinært årsmøte:

 • Det skal avholdes et ordinært årsmøte før utgangen av oktober måned. Ordinært årsmøte skal
 • velge møteleder, referent og to personer som skal undertegne protokollen;
 • godkjenne regnskap og styreberetning for foregående år;
 • godkjenne aktivitetsplan for kommende driftsår;
 • behandle eventuelle forslag til vedtektsendringer;
 • behandle eventuelle andre saker lagt fram til behandling av styret eller medlemmer;
 • fastsette medlemsavgift;
 • velge styre.

Innkalling til ordinært årsmøte sendes alle medlemmer med minst 3 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde informasjon om dato for årsmøtet, forslag til dagsorden og saksliste. Frist for innlevering av saker til styret er minst 1 uke før møtedato.
Den endelige dagsorden og sakspapirer for ordinært årsmøte sendes medlemmene senest 3 dager før årsmøtet.

Generelt

 • Hvert medlem har én stemme.
 • Vedtak fattes etter flertallsprinsippet, med unntak av vedtektsendringer, som krever 2/3 flertall.
 • Forsamlingene er normalt beslutningsdyktige med det antall medlemmer som er til stede når de er innkalt i tråd med vedtektene.
 • Minimum 3 styremedlemmer eller 10 % av de betalende medlemmene kan kreve ekstraordinært årsmøte. Kravet sendes styret og det ekstraordinære årsmøtet avholdes senest 3 uker etter at styret har mottatt kravet.
 • Ved alle møter kan medlemmer representeres av andre medlemmer ved skriftlig fullmakt. For å betraktes som gyldig skal slike fullmakter innleveres styret ved møtets begynnelse. Et medlem kan være fullmektig for maksimum to andre medlemmer. Styret kan være fullmektig for de medlemmer som måtte ønske det.

B) Styret

 • Styret skal bestå av 3 – 5 representanter for medlemmene.
 • Styremedlemmene velges på årsmøtet. Styret har anledning til å supplere seg ved behov.
 • Funksjonstiden for styre- og varamedlemmer er 1 år. Styremedlemmene kan gjenvelges.
 • Styreleder velges særskilt av årsmøtet. Funksjonstiden for styreleder er 1 år. Styre-leder kan gjenvelges.
 • Styret konstituerer seg selv.

Styret er ansvarlig for å fremme Vergeforeningens formål og skal blant annet:

 • påse at årsregnskap, årsrapporter, aktivitetsplaner og årsbudsjetter blir utarbeidet for godkjenning av årsmøtet.
 • påse at Vergeforeningens ressurser er administrert i henhold til godkjente aktivitetsplaner og budsjetter.

Andre oppgaver omfatter ”strategiplanlegging”, komme med aktivitetsforslag, initiere temagrupper, bygge opp/styrke økonomien.

Styret innkalles med rimelig varsel når styreleder eller to av styremedlemmene finner det nødvendig eller etter anmodning fra styreleder. Styret er beslutningsdyktig ved tilstedeværelse av minst 3 av styrets medlemmer. Leder teller dobbeltstemme ved stemmelikhet. Fra beslutninger føres protokoll. Enkeltsaker kan avgjøres pr. e-post når styreleder finner dette forsvarlig.

C) Lokallag og arbeidsgrupper.

Medlemmer kan danne lokallag. Styret skal godkjenne vedtektsforslaget for lokallaget før det opprettes som underavdeling av Vergeforeningen. Senere endringer i vedtektene skal godkjennes på samme måte for å opprettholde status som lokallag.

Lokallag skal være ansvarlig for egen økonomi med mindre noe annet blir besluttet av årsmøtet, eller av styret etter fullmakt fra årsmøtet.

Styret kan opprette midlertidige arbeidsgrupper ved behov i spesielt krevende saker.

5. Regnskap

Foreningens regnskaper skal gjennomgås på årsmøtet for godkjenning.

 6. Informasjon og meddelelser

Informasjon til og kommunikasjon til medlemmene, herunder formelle innkallinger, kan gå via elektroniske kanaler til adresser oppgitt av medlemmene eller via elektroniske kunngjøringer i fora tilgjengelige for medlemmene. Et medlem kan ikke kreve postforsendelse dersom andre formidlingskanaler er tilgjengelige.

 

*****