ALDERSVURDERING HOS PU OG UDI

Alle som søker asyl må selv være med på å avklare sin egen identitet. Med identitet mener myndighetene personens opprinnelsesadresse, navn og fødselsdato. Veldig få som søker asyl i Norge kan imidlertid dokumentere sin identitet. Dette kan ha flere forklaringer. Det landet man kommer fra har ingen offisielle registre over sine innbyggere eller pass utstedes sjelden. Det kan også være kulturelle forskjeller i forhold til vektlegging av tid og sted som gjør at mange rett og slett ikke vet hvor gamle de er. … Read more…

Unge Duer: Klage til Fylkesmannen om de uverdige forholdene enslige asylbarn møter i PUs lokaler

Kilde: Unge Duer

ungedue-med-slc3b8yfeUnge Duer har sendt en formell klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men anmodning om at det opprettes tilsynssak om situasjonen nyankomne enslige asylbarn møter i Politiets Utlendingsenhetens lokaler på Tøyen.

Det bør snarest søkes en umiddelbar løsning på denne situasjonen, eventuelt bør myndighetene vurdere å overføre dette ansvarsområdet til barneverninstituttet som besitter den nødvendige kompetansen til å møte disse sårbare barns særskilte behov.

Klage til fylkesmannen fra Unge Duer

Barneombudets brev til Politiets utlendingsenhet om forholdene ved mottak og registrering av enslige mindreårige asylsøkere og PUs svarbrev.

imageBarneombudet har mottatt bekymringsmeldinger om forholdene i venterommet der enslige mindreårige asylsøkere i oppholder seg i PUs lokaler i Økernveien i Oslo. Vi har også mottatt bekymringsfull informasjon om rutinene ved registrering av asylsøkerne.

Informasjonen kommer fra «Vergeforeningen følgesvennen» og andre som tar oppdrag som representanter for enslige mindreårige asylsøkere. Vi vil understreke at dette ikke er informasjon Barneombudet selv har fremskaffet.

Les hele brevet til Politiets utlendingsenhet her:

Forholdene ved mottak av anslige mindreårige asylsøkere i PUs lokaler

 

PUlogo

Svar fra PU til Barneombudet

13. 01. 2015: Bekymringsmelding fra Vergeforeningen til Barneombudet vedr. kritikkverdige forhold for enslige mindreårige asylsøkere i Politiet Utlendingsenhets (PU) nye lokaler i Økernveien 11 – 13.

I løpet av den korte tiden PU har befunnet seg i sine nye lokaler i Økernveien har det kommet inn en rekke bekymringsmeldinger fra Vergeforeningens medlemmer. Representantene opplever at forholdene som tilbys de nylig ankomne enslige mindreårige asylsøkerne er kritikkverdige og uakseptable.

Brev fra Vergeforeningen til Barneombudet