Brev til partiene på Stortinget: Uforsvarlig hastebehandling får alvorlige konsekvenser for asylsøkeres rettssikkerhet

Brevet under er i dag sendt til partiene på Stortinget,

Situasjonen på Storskog er krevende, og vi forstår at det er behov for å styrke mottaksapparatet og effektivisere prosedyrene for asylsøkere som kommer til Norge fra Russland. Vi er likevel sterkt kritiske til hvordan regjeringen har gått fram i denne
situasjonen.

Read more…

Barneombudets brev til Politiets utlendingsenhet om forholdene ved mottak og registrering av enslige mindreårige asylsøkere og PUs svarbrev.

imageBarneombudet har mottatt bekymringsmeldinger om forholdene i venterommet der enslige mindreårige asylsøkere i oppholder seg i PUs lokaler i Økernveien i Oslo. Vi har også mottatt bekymringsfull informasjon om rutinene ved registrering av asylsøkerne.

Informasjonen kommer fra «Vergeforeningen følgesvennen» og andre som tar oppdrag som representanter for enslige mindreårige asylsøkere. Vi vil understreke at dette ikke er informasjon Barneombudet selv har fremskaffet.

Les hele brevet til Politiets utlendingsenhet her:

Forholdene ved mottak av anslige mindreårige asylsøkere i PUs lokaler

 

PUlogo

Svar fra PU til Barneombudet

13. 01. 2015: Bekymringsmelding fra Vergeforeningen til Barneombudet vedr. kritikkverdige forhold for enslige mindreårige asylsøkere i Politiet Utlendingsenhets (PU) nye lokaler i Økernveien 11 – 13.

I løpet av den korte tiden PU har befunnet seg i sine nye lokaler i Økernveien har det kommet inn en rekke bekymringsmeldinger fra Vergeforeningens medlemmer. Representantene opplever at forholdene som tilbys de nylig ankomne enslige mindreårige asylsøkerne er kritikkverdige og uakseptable.

Brev fra Vergeforeningen til Barneombudet

Ad høring – forslag til lovendring og forskriftsbestemmelser om unntak fra taushetsplikt og opplysningsplikt for ansatte ved mottak og omsorgssentre

Vergeforeningen er sterkt kritiske til forslaget om å gi ansatte ved mottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere unntak fra taushetsplikt og å gi dem en opplysningsplikt om opplysninger som kan ha betydning for den enkeltes asylsak. Vergeforeningen Følgesvennen mener at dette gjør det umulig for de mindreårige å ha tillit til de ansatte, gjør de ansatte om til overvåkere og i realiteten frarøver de enslige asylsøkerbarna den omsorgen de har krav på. Vergeforeningen Følgesvennens høringsuttalelse (sendt 16.10.09) kan du lese HER.