På oppdrag fra Redd Barna har Hilde Lidén ved Institutt for samfunnsforskning og Cathrine Holst Salvesen skrevet en rapport om mindreåriges erfaringer med å bli utnyttet i menneskehandel.

At mindreårige kan utsettes for menneskehandel har fått økende offentlig oppmerksomhet det siste tiåret. Likevel foreligger det begrenset kunnskap om hva barn utsettes for, og hvilke erfaringer som er gjort med oppfølging av barn som er ofre for menneskehandel.

Hensikten med rapporten er å få fram ulike måter som mindreårige kan komme inn i utnyttingsforhold og se hva det norske systemet gjør i oppfølgingen av dem. Hva slags forståelse får vi om vi konsentrerer utfordringen om barnets situasjon, behov og framtid? Et annet siktemål med rapporten er å tydeliggjøre hva som er spesielt med mindreårige som er ofre for utnytting sammenlignet med voksne.

% | % | % | % | % | %

You may also like...