Åpent brev til Arbeiderpartiet

 

07.03.17

Rimelighetsvurderinger i forbindelse med internflukt må gjeninnføres!

Som en del av innstramningspakken, Innstramninger II, ble det såkalte rimelighetsvilkåret fra 01.10.16, fjernet fra utlendingsloven § 28, femte ledd, i forbindelse med vurderingen av om en søker kan henvises til internflukt i hjemlandet.

I likhet med mange andre organisasjoner, var Vergeforeningen svært bekymret for konsekvensene av dette innstramningstiltaket, noe vi ga klart uttrykk for i vårt høringssvar. Vi mente å se en alvorlig underkommunikasjon knyttet til betydningen av denne endringen. Dessverre har vi fått rett i våre verste antagelser og enslige mindreårige asylsøkere fra blant annet Afghanistan, Somalia og Etiopia er rammet svært hardt etter at rimelighetsvurderingen falt bort. I realiteten betyr dette at mindreårige fra de nevnte landene, som får alder over 16 år, er fratatt sine muligheter til å få beskyttelse i Norge.

Konsekvenser av lovendringen

Som en følge av lovendringen, vurderer ikke lenger UDI om det er urimelig at den mindreårige kan leve som flyktning et eller annet sted i det som anses å være eget hjemland. Tidligere ble det, som en del av rimelighetsvurderingen i beskyttelsessaker som gjaldt enslige mindreårige, tatt hensyn til om barnet hadde nettverk på et eventuelt retursted, og at barn i seg selv er mer sårbare enn voksne. De eneste kravene som i dag gjenstår i loven for henvisning til internflukt, er at det aktuelle området må være trygt og tilgjengelig. Internflukt benyttes derfor nå også for enslige mindreårige, fordi norske myndigheter, stikk i strid med det som fremkommer daglig i nyhetene, anser det som trygt for eksempel i Kabul.

Samtidig mangler mange av de mindreårige omsorgspersoner og kan derfor ikke returneres før de er myndige. En eller begge foreldrene kan være døde, de kan ha kommet bort fra foreldrene under flukten eller foreldrene kan være internt fordrevne uten at det er kontakt mellom foreldre og barn. Mindreårige i slike situasjoner får avslag på sin asylsøknad, og som et «plaster på såret» får de en tidsbegrenset midlertidig oppholdstillatelse fram til de blir 18 år, i henhold til utlendingsforskriften § 8 – 8.

Ved fylte 18, anses de over natta for å være voksne, og skal returneres til for eksempel Kabul hvor de er forventet å klare seg selv, livredde og helt uten nettverk og familie. Det som kompliserer bildet ytterligere, er det faktum at mange av de afghanske ungdommene ikke kjenner Afghanistan fordi de har levd størstedelen av livet som flyktninger i nabolandene Iran og Pakistan. Mange har overhode ingen tilhørighet til Afghanistan, de føler kun en dyp redsel og panikk ved tanken på at de skal deporteres dit.

Med bakgrunn i Vergeforeningens inngående kjennskap til afghanske mindreårige og deres bakgrunn, mener vi bestemt at en stor andel av de mindreårige som nå har fått og får avslag, før 01.10.16, ville ha blitt innvilget beskyttelse i Norge, nettopp fordi UDI ville ha funnet det urimelig at skulle leve alene på et fremmed sted.

Situasjonen for de mindreårige

Vi opplever daglig mindreårige på vill flukt bort fra Norges returregime. Deres situasjon er redselsfull, ikke alle får hjelp der de havner og mange lever ute i vinterkulda, helt prisgitt de menneskene de møter på sin vei. Faren er overhengende for at mange vil ende opp som ofre for menneskehandel.

I motsetning til norske myndigheter, monitorer Vergeforeningen flere enslige mindreårige som har blitt deportert til Kabul de siste månedene. Vi kan bekrefte at de fleste allerede har tatt seg ut av Afghanistan og befinner seg i en meget vanskelig og farefull situasjon i nabolandene. Noen forsøker en ny flukt til Europa. I et konkret tilfelle er vi kjent med at en meget ung gutt ikke så noen annen utvei enn å verve seg til krigen i Syria.

Konsekvensene av innstramningstiltakene er nå grundig dokumentert gjennom utallige nyhetssaker. Enslige mindreårige som har vært i Norge i ett og et halvt år, er forvandlet til levende døde som verken orker å stå opp av senga, gå på skole, delta på aktiviteter eller leve. De skader seg selv og forsøker å ta livet sitt. Verger, driftsoperatører, mottaksansatte, lærere, frivillige organisasjoner, andre støttespillere og UDI er klare i sin tale. Bekymringen er særdeles stor. Dette kan ikke fortsette.

Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen

Vi fikk håp da vi så Helga Pedersens initiativ i form av følgende skriftlig spørsmål til innvandrings – og integreringsministeren den 10.01.17:

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hvor mange av de midlertidige tillatelsene gitt til enslige mindreårige asylsøkere etter utlendingsforskriften § 8-8 i 2016 kan sies å være en konsekvens av rimelighetsvilkåret ved internflukt i utlendingslovens § 28 er fjernet?

Oppsummert gir Listhaug følgende forklaringer i sitt svar:

  • Justisdepartementet har bedt UDI om å prioritere saker hvor den mindreårige vil være 17 år eller eldre på vedtakstidspunktet. Dette skal være en del av forklaringen på det store antallet slike tillatelser i november og desember 2016.
  • Den store økningen i antall asylsøkere har hatt betydning for at antall tillatelser etter § 8 – 8 har økt
  • UDIs endrede syn på sikkerhetssituasjonen i Afghanistan fører til økning

Vergeforeningen er ikke kjent med om Arbeiderpartiet er fornøyd med svaret dere fikk, men det er ikke vi. Det er nok riktig som Listhaug sier, at det ikke er mulig å hente ut nøyaktig statistikk over hvor mange av de begrensede tillatelsene gitt etter § 8- 8 i utlendingsforskriften som skyldes bortfall av rimelighetsvilkåret, men svaret statsråden gir, underkommuniserer konsekvensen av den nevnte lovendring slik vi kjenner den faktiske situasjonen. Det er ikke de mindreåriges opplevelser og beskyttelsesgrunnlag som har endret seg, de er like alvorlig som før. Det er den norske asylpolitikken som nå avviser å gi beskyttelse til barn som har behov for dette.

Økningen i de begrensede tillatelsene har vært formidabel og situasjonen forverrer seg hele tiden.  Av de totalt 316 som fikk denne tillatelsen i 2016, ble 212 gitt etter 1.oktober 2016. I de to første månedene i 2017, har UDI fattet 360 vedtak for enslige mindreårige fra Afghanistan. Av disse har 64 fått et rent avslag og 162 fått en begrenset tillatelse etter utlendingsforskriften § 8 -8 og må forlate Norge når de fyller 18 år. Den totale innvilgelsesandelen for afghanske mindreårige er nå nede på 34 prosent, og av disse fikk kun 13 prosent innvilget beskyttelse. 13 prosent!

Vi er kjent med at barnefaglig enhet i UDI i tiden før 1.oktober, jobbet natt og dag for å få ferdig vedtakene for de mindreårige, nettopp fordi de forutså de alvorlige konsekvensene vi nå ser.

Vergeforeningen er naturlig nok sterk motstander av tidsbegrensede oppholdstillatelser fram til 18 år, og mener disse aldri skulle vært innført, fordi dette rett og slett er skadelig for barn. Men, det er kombinasjonen av slike tillatelser og samtidig bortfall av rimelighetsvilkåret vi fokuserer på i dette brevet. Det er denne kombinasjonen sammen med UDIs endrede vurderinger av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan som har blitt fatal for de mindreårige.

 Forslag fra Venstre og KrF

I Dagsavisen den 28.02.17 ber Grande og Hareide om at Ap og Høyre sier seg villig til å endre på reglene for midlertidig opphold og trekke tilbake en av innstramningene i utlendingsloven, nemlig bortfall av rimelighetsvilkåret. Forslaget fra de to kom etter at 90 verger sendte brev til Statsministeren og alle stortingsrepresentantene om de uholdbare forholdene.

På vegne av alle de syke, deprimerte og suicidale mindreårige vi møter daglig, omfavner Vergeforeningen dette forslaget fra de to partilederne. Vår bønn til dere i Arbeiderpartiet, er i det minste å komme dem i møte og sørge for at rimelighetsvilkåret blir gjeninnført.

Vi mener det vil vitne om klokskap dersom Ap, i likhet med alle som har med enslige mindreårige å gjøre, nå ser at dette er direkte skadelig for hundrevis av barn som oppholder seg på norsk jord. Vi ber dere om å ta de nødvendige skritt for å gjøre den endringen som må til. Det er ikke et svakhetstegn hos et parti å lytte til de overveldende erfaringene som er gjort siden oktober 2016.

Alternativet er å fortsatt være med på å ødelegge barneliv, men dette får vi rett og slett ikke til å rime med Arbeiderpartiets solidaritetstanke. Nå er muligheten her til å vise at dere ikke ønsker mer midlertidighet for enslige mindreårige asylsøkere.

På vegne av de mindreårige og oss verger, ber vi på det mest innstendige om handling og ansvarlighet fra det politiske Norge.

Krav/ forslag:

  • Alle avgjørelser i saker som omhandler enslige mindreårige stilles i bero fram til rimelighetsvilkåret i forbindelse med internflukt gjeninnføres i utlendingslovens § 28.
  • Alle vedtak som er fattet etter utlendingslovens § 38, jfr utlendingsforskriftens § 8- 8, etter 1.oktober 2016, må vurderes på nytt etter at rimelighetsvilkåret i forbindelse med internflukt er gjeninnført.

 

Med hilsen

 

Hilde Krogh                                                                                      Ine Johannessen

Leder, Vergeforeningen Følgesvennen                                               Nestleder, Vergeforeningen Følgesvennen