To av mine gutter må derfor vente i over 1,5 år før de får forklare seg om hvorfor de måtte flykte.

 Øvre grense for saksbehandlingstid

Utlendingslovens paragraf 81 sier at asylintervjuet skal foretas «så snart som mulig». Dette gir selvfølgelig rom for betydelig variasjon i tidsbruk, hvor mange faktorer spiller inn på saksbehandlingstiden.

 

Det må imidlertid gå en øvre grense for hvor lang saksbehandlingstiden kan være før den, uansett begrunnelse, blir oppfattet som uforsvarlig.

Det blir for enkelt å oppfatte loven slik at den bare gir en oppfordring om å være så rask som mulig.

Det må innfortolkes en ytre begrensning for hvor lenge en sak kan ligge uten at intervju foretas.

Rettssikkerhetsmessig betenkelig å vente

Når UDI fatter sine vedtak om å gi enslige mindreårige beskyttelse eller ikke, legger de avgjørende vekt på asylintervjuet. Detaljer i intervjuet vil kunne være avgjørende. UDI stiller store krav til nøyaktighet i barnets