Barn på flukt – en bok om psykososialt arbeid med enslige mindreårige asylsøkere

NOVA-forskerne Elisabeth Gording Stang og Ada Engebrigtsen er to av bidragsyterne i en ny bok som tar for seg temaet enslige mindreårige flyktninger.
De siste ti årene har ca 9000 enslige mindreårige asylsøkere kommet til Norge. Mange av disse har fått oppholdstillatelse og er i dag bosatt rundt om i landet. De utgjør en spesielt utsatt gruppe barn og unge fordi de reiser fra hjemlandet uten sine foreldre, og har liten eller ingen tilknytning til det samfunnet de kommer til.

En spesielt sårbar gruppe
Den aktuelle boka, «Barn på flukt»,  viser at denne gruppen også er spesielt sårbar fordi de har flyktet fra samfunn med væpnet konflikt eller annen organisert vold, og de fleste har opplevd tap, sorg og traumatiske hendelser. Barn på flukt er aktuell for et stort praksisfelt og viser hvilken kompetanse som er nødvendig for å ivareta unge flyktningers behov.

Enslige mindreårige flyktninger er både vanlige barn og ungdommer med mange ressurser, og samtidig i en risikosituasjon. De kjenner ikke språket og kulturen, de skal forholde seg til nye omsorgssituasjoner og de skal skape nye sosiale nettverk.

Forfatterne viser hvilken kompetanse som er nødvendig for å kunne støtte enslige mindreårige flyktninger når det gjelder mottak, bosetting, rettigheter, skole og det psykososiale arbeidet. Boken spenner fra de store linjene om internasjonal asylpolitikk og historiske perspektiver, våre menneskerettslige forpliktelser og nasjonal lovgivning, til det lokale omsorgsarbeidet i kommunene og de individuelle livshistoriene.

Bokens målgrupper
Den primære målgruppen for boka er helse- og sosialfagstudenter, men også psykologer og samfunnsvitere vil finne nyttig kunnskap fordi arbeid med enslige mindreårige flyktninger er et tverrfaglig felt. Boka vil også være aktuell for et stort praksisfelt som er bygd opp omkring disse barna, i barnevernet, i omsorgsinstitusjoner og i det kommunale hjelpeapparatet.

Innholdet

 • Kapittel 1 Hvem er de enslige mindreårige flykningene?
  Av Ketil Eide
 • Kapittel 2 Flyktningebarn i historien
  Av Ketil Eide
 • Kapittel 3 Enslige flyktningebarn – en teoretisk og internasjonal oversikt
  Av Charles Watters
 • Kapittel 4 Omsorg, utvikling og alderens betydning. En kunnskapsoversikt
  Av Ketil Eide
 • Kapittel 5 Flyktningebarn og menneskerettigheter
  Av Elisabeth Gording Stang
 • Kapittel 6 Barns stilling i Utlendingsloven
  Av Elisabeth Gording Stang
 • Kapittel 7 Det vanskelige asylintervjuet
  Av Hilde Lidén
 • Kapittel 8 Den rettslige reguleringen av omsorgssituasjonen
  Av Elisabeth Gording Stang
 • Kapittel 9 Omsorg og barn utenfor barndommen
  Av Ada Engebrigtsen
 • Kapittel 10 Utviklingsstøttende omsorg i mottaksfasen
  Av Mette Bengtson & Anne Kirsti Ruud
 • Kapittel 11 Fra et liv på vent til bosetting i kommunen
  Av Berit Berg 
 • Kapittel 12 Skolen – et sted å lære og et sted å være
  Av Lutine de Wal Pastoor
 • Kapittel 13 Historien om Safar. Om narrativ gruppeintervensjon
  Av Kjell Ole Myrvoll & Anders Lundesgaard
 • Kapittel 14 terapi med enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere
  Av Mari Kjølseth Bræin & Helen Johnsen Christie
 • Kapittel 15 Etiske og metodiske utfordringer i forskning rettet mot enslige flyktningebarn
  Av Tuva Broch
 • Epilog
  Av Cecilie Øien

 

Barn på flukt
Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger
Ketil Eide (red.)
ISBN/EAN: 9788205406018
Gyldendal Norsk forlag

 

Boka får du kjøpt i bokandelen eller ved å kontakte Gyldendal Norsk Forlag

 

Teksten over er hentet fra omslaget til boka og fra Gyldendal Norsk forlag sin hjemmeside.