Barn på flukt – en bok om psykososialt arbeid med enslige mindreårige asylsøkere

NOVA-forskerne Elisabeth Gording Stang og Ada Engebrigtsen er to av bidragsyterne i en ny bok som tar for seg temaet enslige mindreårige flyktninger.
De siste ti årene har ca 9000 enslige mindreårige asylsøkere kommet til Norge. Mange av disse har fått oppholdstillatelse og er i dag bosatt rundt om i landet. De utgjør en spesielt utsatt gruppe barn og unge fordi de reiser fra hjemlandet uten sine foreldre, og har liten eller ingen tilknytning til det samfunnet de kommer til.

En spesielt sårbar gruppe
Den aktuelle boka, «Barn på flukt»,  viser at denne gruppen også er spesielt sårbar fordi de har flyktet fra samfunn med væpnet konflikt eller annen organisert vold, og de fleste har opplevd tap, sorg og traumatiske hendelser. Barn på flukt er aktuell for et stort praksisfelt og viser hvilken kompetanse som er nødvendig for å ivareta unge flyktningers behov.

Enslige mindreårige flyktninger er både vanlige barn og ungdommer med mange ressurser, og samtidig i en risikosituasjon. De kjenner ikke språket og kulturen, de skal forholde seg til nye omsorgssituasjoner og de skal skape nye sosiale nettverk.

Forfatterne viser hvilken kompetanse som er nødvendig for å kunne støtte enslige mindreårige flyktninger når det gjelder mottak, bosetting, rettigheter, skole og det psykososiale arbeidet. Boken spenner fra de store linjene om internasjonal asylpolitikk og historiske perspektiver, våre menneskerettslige forpliktelser og nasjonal lovgivning, til det lokale omsorgsarbeidet i kommunene og de individuelle livshistoriene.

% | % | % | %

You may also like...