Ofte Stilte Spørsmål

Her vil du finne korte svar på spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med hjelpevergerollen som verge for enslige mindreårige asylsøkere.

Vi jobber med å få laget en liste over svar på vanlige spørsmål. Du kan hjelpe oss med å fortelle hva du lurer på, eller hva du lurte på når du begynte som verge.

Hva er en hjelpeverge?

En hjelpeverge er en som er oppnevnt som rettslig representant og økonomisk forvalter for personer som er umyndig eller mindreårig (under 18). Hjelpevergens oppgaver er definert av vergemålsloven . Noe forenklet kan en si at en hjelpeverge for enslige mindreårige asylsøkere skal representere barnet i foreldrenes sted og se til at myndighetene gir barnet de rettigheter og den omsorg barnet har krav på og behov for. Den daglige omsorgen er imidlertid myndighetenes ansvar.

Hvorfor heter det hjelpeverge?

Grunnen til at en kaller det hjelpeverge er at i utgangspunktet antas foreldrene til barnet å være i livet. Foreldre er barnets egentlige verger, men siden de ikke er i Norge kan ikke de representere barnet og barnet har derfor behov for hjelpeverge som representerer barnet i foreldrenes sted. Noen av de enslige mindreårige oppgir å ha mistet sine foreldre – imidlertid er dette noe som tas stilling til i behandlingen av deres asylsøknad og myndighetene anser derfor offisielt at foreldrene er i livet til vedtak i asylsaken foreligger. Hvis vedtaket legger til grunn at barnet har mistet sine foreldre vil en i praksis derfor være barnets verge. Det er imidlertid få (om noen) praktiske forskjeller mellom å være hjelpeverge og å være verge.

Hvem kan bli verge?

Vergemålsloven stiller krav til at verge skal være «skikket og vederheftig» (Se vgml §7). At en er «vederheftig» betyr at en har en ordnet økonomi – grunnen til dette kravet er at verger tradisjonelt har ivaretatt økonomi og formuer til personer som på grunn av demens og andre sinnslidelser ikke kan ivareta sin egen økonomi. Dette er erfaringsmessig ikke noe som i praksis blir sjekket ved oppnevning som hjelpeverge for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

At en er skikket er et veldig vagt begrep som det er opp til overformynderiet som oppnevner hjelpevergen å vurdere. Det er per i dag for eksempel ikke hjemmel til å kreve politiattest for hjelpeverger (dette jobbes imidlertid med å få med i ny vergelov for enslige mindreårige asylsøkere).

Forøvrig må en være myndig og ikke selv ha oppnevnt verge.

Hvordan blir en verge?

Det er kommunen som den enslige mindreårige asylsøkeren/flyktningen bor i som  har ansvar for oppnevne hjelpeverge til barnet (Se vgml §11). Dette gjøres av overformynderiet i den enkelte kommune. Hvis du ønsker å bli hjelpeverge for en enslig mindreårig asylsøker eller flyktning er det bare å ta kontakt med overformynderiet i den kommunen det gjelder (det vil si der asylmottaket ligger eller hvor flyktningen er bosatt). Det gjør du enklest ved å ringe kommunenssentralbord og be om overformynderiet (erfaringsmessig kan det være vanskelig å finne overformynderiets kontaktinformasjon på nettet).

Fortell overformynderiet at du ønsker å bli verge og spør om de har behov for deg. Som oftest mangler overformynderiet verger og er svært glad for at du tar kontakt.