Representant- og vergerollen

I asylsøkerfasen får den mindreårige oppnevnt en representant.  Ved opphold skifter den mindreårige status fra asylsøker til flyktning. I denne fasen får hun eller han oppnevnt en verge. (Se forøvrig vergeforeningen.no/veileder/ hvor vergens oppgaver innenfor ulike aktuelle livsområder for den mindreårige er beskrevet.)

For enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er en representant/verge en person som skal representere mindreårige i foreldrenes sted og sørge for at de får de rettightene og den oppfølgingen de har behov for og rett til.

Representanten eller vergen er ikke ansvarlig for selv å gi barnet omsorg i form av mat, klær, husly eller lignende – men har ansvaret for å følge opp at mindreårige og deres behov blir ivaretatt av det offentlige. Det være seg i forhold til asylsak, omsorg på mottak eller i bofellesskap, økonomi, helse, skolegang, familiegjenforening eller andre saker.

% | % | % | %