Ny veiledning for samarbeid mellom advokat og hjelpeverge

Denne veiledningen er ment som et hjelpemiddel med blant annet informasjon om hva som skjer når den
mindreårige asylsøker har krav på hjelpeverge og advokatbistand, samt hvordan advokat og hjelpeverge kan
forholde seg til hverandre på en måte som best ivaretar barnet. I tillegg inneholder veiledningen forslag til mal
for advokatens oppdragsbekreftelse for denne type oppdrag. I denne reviderte utgaven av desember 2011 er også
inntatt et nytt punkt om hvordan å sikre et barneperspektiv gjennom hele saksbehandlingen.

1. Oversikt og terminologi
Denne veiledningen angår samarbeidet mellom advokat og hjelpeverge til enslige
mindreårige asylsøkere.
Enslig mindreårig asylsøker (EMA) er den som oppgir å være under 18 år og som kommer
til Norge uten foreldre eller andre foresatte. EMA kan, på samme måte som voksne
asylsøkere, få innvilget beskyttelse (utlendingsloven § 28) eller opphold på humanitært
grunnlag (utl § 38). I tillegg gjelder særlige regler for bedømmelsen av søknader fra barn som
blant annet kan resultere i vedtak om begrenset opphold frem til fylte 18 år, jf
utlendingsforskriften § 8-8.
EMA-DUB er en forkortelse for en EMA som, før ankomst til Norge, allerede hadde søkt
om asyl i eller fått reisedokument fra et annet land som er omfattet av Dublin II-forordningen.
I slike saker kan utlendingsmyndighetene anmode om tilbaketakelse eller overtakelse til dette
landet.
Både EMA og EMA-DUB har rett på fri rettshjelp (ved advokat eller fullmektig) og verge
under sitt opphold i Norge. EMA-DUB får 2 timer gratis juridisk bistand etter den
stykkprisordningen som ellers gjelder i Dublin-II saker. Skal asylsøknaden realitetsbehandles
i Norge, får EMA rett på 3 timer gratis juridisk bistand, men først dersom UDI etter intervju
har tatt stilling og anser at søkeren faktisk er en enslig mindreårig, jf utlendingsloven § 88 og
UDIs retningslinjer om gjennomføring av aldersundersøkelse.
Disse anbefalingene utgjør en oppdatering av tidligere anbefalinger fra 2005 og har til
formål å gi råd om hvordan hjelpeverge og advokat best kan samarbeide. Det gis en
kronologisk gjennomgang av hjelpeverge og advokats inntreden og oppgaver i EMA-saker.
De har også et nytt kapittel om hvordan hjelpeverge og advokat best kan sikre at behandlingen
av EMA-sakene har en barnesensitiv tilnærming.
Anbefalingene gir uttrykk for gjeldene lov- og forskriftsbestemmelser. Hva angår
rundskriv, interne meldinger og praksisnotater som vises til så må brukerne undersøke om det
er foretatt endringer, jf UDIs samleside «UDI regelverk»,1 om følgende regelverk:2
• RS 2010-183: Retningslinjer for aldersundersøkelser av EMA, jf utl § 88 (av 10.06 10)
• RS 2010-094 : EMA som blir 18 år før vedtak er fattet i asylsaken – utl § 38(2) a (av 01.01.10)
• RS 2010-086 Dublin-regelverket – utlendingsloven § 32 første ledd bokstav b, jf utl for § 7-3 (av 01.01.10)
• RS 2005-049: Retningslinjer for arbeidet med EMA i ankomstfasen (av 09.1205, sist endret 27.08.10)
• IM 2010-044: Interne rutiner for gjennomføring av aldersundersøkelse (av 10.06.10) m/ vedlegg:
• IM 2010-044V1: Skjema for vurdering av alder
• IM 2010-044V2: Informasjon til advokat
• IM 2010-044V4: Samtykkeskjema
• IM 2010-020: Beskyttelse – innvilgelse/avslag for EMA (av 01.01.10, s.e. 31.05.11) m/ vedlegg:
• IM 2010-020V: Kvalitetsstandard – Beskyttelse -innvilgelse/avslag for enslige mindreårige asylsøkere
• PN 2010-024: Behandling av asylsaker fra EMA – særlig om aldersvurdering (av 10.06.10, s.e. 31.05.11)

2. Hjelpevergen
% | % | %