Vedtak om opphold

Bosettingsprosessen starter når den mindreårige har fått innvilget vedtak om opphold, og avsluttes når den mindreårige er vel etablert i en kommune. Straks vedtak om opphold er fattet, sendes info til:

  • omsorgssentre
  • mottak
  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Ingen av disse har rett til innsyn i selve vedtaket. De får kun se beslutningen, ikke innholdet i vedtaket.

Hele vedtaket sendes til advokat og representant/verge. Det er advokatens ansvar å forkynne innholdet til den enslige mindreårige.

Representantens/vergens oppgaver

  • forsikring om at advokaten forkynner vedtaket med tolk til stede
  • forsikring om at den mindreårige forstår eventuelle henvisninger og begrensninger i vedtaket

Gi oss tilbakemelding