Rett til familiegjenforening

Fra 2000 av har det fra myndighetenes side vært et økt fokus på familiegjenforening i hjemlandet, samt er det innført strengere krav til inntekt ved familiegjenforening.

Hvem skal søke om gjenforening?

Det er familiemedlemmene som skal søke om gjenforening. Den mindreårige som det søkes gjenforening med, kalles referanseperson.

Gjenforening med foreldre og søsken

I den mindreåriges vedtak vil en kunne finne opplysninger om det gis grunnlag for familiegjenforening:

 • Opphold etter § 28 i utlendingsloven (asyl) gir vanligvis rett til familiegjenforening med foreldre og søsken under 18.
 • Opphold etter § 38 i utlendingsloven (sterke menneskelige hensyn) gir bare sjelden rett til familiegjenforening.

Gjenforening med helsøsken

Selv med opphold etter § 28 i utlendingsloven er familiegjenforening med søsken kun mulig dersom sterke menneskelige hensyn er til stede. Dette vil si:

 • Ved alvorlige sykdommer
 • Når de mindre søsken står uten omsorgspersoner i hjemlandet.

Vilkår stilt til den mindreårige, referansepersonen, i Norge:

 • Han/hun må være fylt 18.
 • Han/hun må være vurdert som egnet som omsorgsperson for sitt/sine søsken.

Underholdskrav

For referansepersoner under 18: Det stilles ingen krav.

For referansepersoner over 18: Det stilles strenge krav. Unntak kan gjøres når den som søker er under 15 år og ikke har omsorgspersoner i hjemlandet.

Vergens oppgaver

 • Undersøke hva som ligger til grunn for vedtaket og diskutere med den mindreårige mulige konsekvenser av en familiegjenforeningssøknad. Særlig må familiegjenforening vurderes i tilfeller hvor hovedgrunnlaget for vedtaket er at den mindreårige er enslig uten omsorgspersoner i hjemlandet.
 • Diskutere med den mindreårige hva familiegjenforening kan innebære av ansvar for ham eller henne.

Søknadsprosessen

På UDIs hjemmesider (UDI.no) finnes detaljerte opplysninger om hva som kreves for å søke om familiegjenforening. Dette omfatter svar på følgende spørsmål:

 • Søknad om gjenforening skal i regel fremmes fra utlandet. Men hvorfra?
 • Søknad via nettet eller på papir – hva kreves?
 • Hvilke dokumenter kreves i tillegg til søknaden?
 • Må det tas DNA-test?

Hvem skal søke om gjenforening?

Det er familiemedlemmene som skal søke om gjenforening. Den mindreårige som det søkes gjenforening med, kalles referanseperson.

Når skal det søkes om gjenforening?

Det må søkes før den mindreårige er blitt myndig.

Intervju av referansepersonen

I enkelte tilfeller hvor myndighetene mener de trenger mer informasjon, vil en kunne ønske å intervjue referansepersonen, dvs. den mindreårige.

Vergens oppgaver

 • Søke å svare på spørsmål fra den mindreårige og dennes familiemedlemmer.
 • Se til at det framlegges nødvendig dokumentasjon fra familiemedlemmer i forbindelse med søknaden.
 • Påse at den mindreårige som referanseperson blir intervjuet dersom påkrevd.
 • Samarbeide med boligtilbudet om en arbeidsdeling og ansvarsfordeling i forbindelse med søknadsprosessen og oppfølging av saken.

Overgangsperiode

I følge utlendingslovens § 43 er det et vilkår ved familiegjenforening at søkerne bor sammen med den mindreårige. For enkelte mindreårige kan denne endringen være for brå; de trenger en periode hvor de kan avslutte sitt opphold i et bofellesskap og lignende og samtidig forberede seg på sitt nye ansvar.

Vergens oppgaver

 • Å ta kontakt med bofellesskapet/kommunen for å diskutere saken ut fra behovet om en reorienteringsperiode for den mindreårige.
 • Å undersøke mulighetene for å lage en overgangsplan i samråd med barnevernet.
 • I samarbeid med bofellesskapet og lignende å undersøke muligheten for å søke kommunen om refusjon for påkommende muligheter.