Vergens oppgaver

Vergens oppdrag avsluttes ved fylte 18 år. Dersom ønskelig kan du fortsette som den unge flyktningens fullmektig, dvs. at du bistår i utfylling av søknader og i særlig utfordrende situasjoner og møter med det offentlige.

Ettervern

Oppfølging fra barnevernet etter at den mindreårige er blitt myndig kan være både en viktig støtte i en usikker tilværelse og en sikring av videreutviklingen av den mindreåriges ressurser. I følge barnevernloven § 3-1 kan tiltak som er iverksatt før den mindreårige har fylt 18, videreføres eller erstattes med et nytt tiltak fram til fylte 23 år.

Prosess ettervernstiltak

 • Initiativet til et slikt tiltak kan komme fra barnevernet.
 • Den mindreårige kan også selv henvende seg til barnevernet med forespørsel om oppfølging. Her er det ikke nødvendig med skriftlig søknad.
 • Det skal lages et skriftlig vedtak.
 • Vedtaket kan påklages, først til vedtaksinstansen og deretter til fylkesmannen.

Vergens oppgaver

 • Å forsikre deg om at du blir invitert til møter som omhandler den mindreåriges videre vei etter fylte 18 år.
 • Som den mindreåriges talsperson bidra til å klargjøre behovene hos den mindreårige i forhold til bolig, skole, arbeid, etc.
 • I tilfeller hvor den mindreårige er skeptisk til ettervernstiltaket, delta som en formidler mellom barnevern/ettervern og den mindreårige.
 • I tilfeller hvor den mindreårige velger å avslå tilbud om ettervern, bistå med hjelp ved utfylling av søknad om lån til skolegang og lignende

Ettervernstiltak

Det er opp til barneverntjenesten i den enkelte kommune å vurdere type tiltak ut fra den mindreåriges behov. Ettervernstiltak er aktuelt for:

 • økonomisk støtte
 • hjelp til å finne bolig
 • utdanning og arbeid

Annen støtte fra barnevernet omfatter oppfølging av ungdommens sosial situasjon gjennom besøk og samtaler, bistand til fosterfamilier gjennom samtaler og lignende.

Økonomisk støtte

 • Barneverntjenesten beholder det økonomiske ansvaret for ungdommen.
 • Barneverntjenesten og NAV samarbeider.
 • Ungdommen henvises til NAV for å søke om husleie og livsopphold.

Ofte får den tidligere mindreårige støtte tilhusleie og livsopphold fram til hun/han er ferdig med videregående. I enkelte kommuner blir den økonomiske oppfølgingen gjennom barnevernet stanset ved fylte 20 år.

Hjelp til å finne bolig

 • Kommunen kan bistå den unge flyktningen med å finne bolig. En del kommuner har ulike hybelordninger.
 • Den mindreårige kan søke å finne en hybel eller leilighet selv. Det settes en grense for hvor høy husleie som kan betales med støtte fra kommunen

Vergens oppgaver

 • Å være med den mindreårige på visninger dersom du har anledning til det.
 • Å vurdere hvor egne grenser går i forhold til deltakelse i denne prosessen.

Utdanning og arbeid

 • Det forventes at ungdommen skal fullføre skolegangen.
 • Dersom en ungdom slutter på skolen, vil støtten kunne opphøre dersom han/hun ikke er med på å finne et godt alternativ.