Økonomiske interesser

De mindreåriges ressurser omfatter sjelden materielle midler. Desto viktigere blir det da for vergen å se til at den mindreårige får den økonomiske bistand hun eller han har krav på. Vergens ansvar med hensyn til ivaretaking av den mindreåriges økonomiske interesser omfatter:

 • Oppretting av bankkonti for den mindreårige
 • Søknad om disponering av ordinær og utvidet barnetrygd

Oppretting av bankkonti for den mindreårige

Vergens oppgaver

 • Oppretting av en brukskonto som den mindreårige disponerer.
 • Oppretting av en sparekonto som vergen styrer i samråd med kontoeier. På denne kontoen settes barnetrygden og/eller eventuelle midler avsatt til sparing fra kommunen.
 • Regnskapsføring over bevegelsene på sparekontoen. Uttak må dokumenteres.

Utfordring: De mindreårige får ofte en kontoavtale med begrensninger

Strenge legitimasjonsregler er innført ved opprettelse av bankkort med bilde og bank-id. I følge mange bankers kundekontroll oppfyller ikke de id-bevis, dvs. reisebevis og utlendingspass, som er basert på de mindreåriges egne opplysninger identitetskravet. Som en følge får den mindreårige ofte et bankkort uten bilde, men med pin-kode. Kontoen som opprettes sperres for utstedelse av elektroniske tjenester.

Søknad om disponering av ordinær barnetrygd og utvidet barnetrygd

Vergens oppgaver

 • Når den mindreårige bor i fosterhjem eller i en barnevernsinstitusjon er det de ansvarlige der som skal fremme kravet om barnetrygd. Vergen må passe på at dette gjøres.
 • Når det mindreårige bor på hybel eller i bofellesskap uten godkjenning som barnevernsinstitusjon, er det vergen som skal fremme kravet om barnetrygd. Søknaden foretas gjennom NAV og fremmes så snart den mindreårige har fått personnummer. Den mindreåriges sparekonto – som disponeres av vergen – skal oppgis på det lokale NAV-kontoret.
 • Vergen kan også fremme krav om utvidet barnetrygd for den mindreårige. Rett til utvidet barnetrygd forutsetter at den mindreårige bor alene. Det er imidlertid ikke enighet om hva det å bo alene innbærer. På det nåværende tidspunkt er det opp til det enkelte NAV-kontor å vurdere hvorvidt den mindreårige skal tilkjennes utvidet barnetrygd.

Utfordringer: Ulik praksis i kommuner

Det er ulik praksis i kommunene. Vergeforeningen jobber for å sikre en gjengs ordning for innvilging av regulær og utvidet barnetrygd.

 • Ulik praksis i kommunene med henblikk på om den mindreårige får beholde barnetrygden. I noen kommuner får den mindreårige beholde barnetrygden i tillegg til månedlige lommepenger og andre tilskudd. I andre kommuner blir barnetrygden trukket av den mindreåriges utbetaling.
 • Ulik praksis med henblikk om den mindreårige får innvilget utvidet barnetrygd. Det faktum at det er så stor uenighet i NAV forvaltning om hva det vil si å bo alene, resulterer i ulikebehandling. For vergene er det viktig å være seg bevisst utfordringene med den ulike praksisen på området.

Bidragsforskudd

Bidragsforskudd ytes i de tilfeller hvor mindreårige bor hos slekt uten godkjenning som fosterhjem.

Økonomiske ytelser

Integreringstilskuddet og andre tilskudd til bosetting og opplæring av mindreårige er ikke øremerkede. Følgelig vil bidrag til de mindreårige i form av lommepenger og andre ytelser være skjønnsbaserte og variere fra kommune til kommune. Forskjeller i ytelser kan falle uheldig ut for mindreårige som ofte sammenlikner seg med hverandre og opplever frustrasjoner over forskjeller de ikke forstår.

En tidligere undersøkelse (Econ 2007) viser at det er relativt stor variasjon både i kommunenes utgifter pr. enslige mindreårig pr. år og i kvaliteten på kommunenes bo- og omsorgstiltak til de mindreårige. For stor variasjon på tilbudene til de mindreårige i kommunene, kan være et brudd på barnekonvensjonenes § 2, forbud mot diskriminering.

Vergens oppgaver omfatter

 • Samtale med den mindreårige om opplevde frustrasjoner og ulike kommunale praksiser.
 • Eventuelt diskutere ulike kommunale praksiser med andre verger samt bringe temaet opp med ansatte i den enkelte kommune.