Skole

For de mindreårige utgjør ofte skolen en inngangsport til deres nye samfunn.

Grunnskole

Mindreårige under 16

Barn og unge i aldersgruppen 6-15 år som oppholder seg i Norge, har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Kommunen skal oppfylle denne retten.

Mindreårige over 16

Unge over 16 har ingen skoleplikt, men de vil fortsatt ha rett til grunnskoleopplæring. (Se opplæringslova § 4-1.)

Organiseringen av grunnskoleopplæringen til de mindreårige flyktningene over 16 år er svært variert i kommunene. Undervisningen kan eksempelvis være:

 • Underlagt voksenopplæringen.
 • Organisert som et interkommunalt skoletilbudet. Mindreårige som får sjansen til sistenevnte skoletilbud synes godt fornøyd med dette.

For mindreårige under 16 synes tilbudet jevnt over å være bedre enn for dem over 16 år.

Boligens oppgave

Boligens oppgave omfatter daglig oppfølging av skole og organisering av leksehjelp i samarbeid med kommunen.

Vergens oppgaver

 • Se til at det er kontinuitet og progresjon i opplæringen mellom mottak og kommune.
 • Passe på at kommunens opplæringstilbud følger regelverket og er tilpasset den mindreåriges behov og forutsetninger.
 • Bevissthet på og støtte den mindreårige mht å opprettholde og styrke sin flerspråklighet.

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet ble innført i 2004. Programmet skal bidra til en raskere og lettere inkludering for flyktninger over 18 år i det norske samfunnet. Kommunen skal utarbeide et program tilpasset den enkelte flyktnings bakgrunn og forutsetninger.

Når har en tidligere mindreårig rett til å delta i introduksjonsprogrammet?

 • Dersom den tidligere mindreårige ikke har benyttet sin rett til grunnskoleprogrammet for voksne eller rett til videregående opplæring for ungdom.
 • Dersom den tidligere mindreårige ved fylte 18 år har vært bosatt mindre enn 2 år i kommunen.

Videregående skole

Fylkeskommunen skal oppfylle retten til videregående opplæring. Den mindreårige kan søke om inntak på videregående når hun/han:

 • Har gjennomgått norsk grunnskole.
 • Har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet med en varighet på 9 år eller har kunnskap og ferdigheter på nivå med norsk grunnskole.
 • Har blitt skrevet ut av grunnskolen.
 • Har tilsvarende realkompetanse.

Fraværet av et helhetlig grunnskoleopplæringssystem fører til at den mindreårige blir presenter for forskjellige krav og forventninger. Dette fører i sin tur til at mindreårige kommer til videregående med ulikt grunnlag og forutsetninger.

Vergens oppgaver

Vergen må, i samarbeid med boligen, passe på at overgangen fra grunnskole til videregående ikke blir for stor. I en del tilfeller kan det være aktuelt å se til at den mindreårige får tilbud om et ettårig innføringskurs.

Helse

En opplevelse av tilhørighet, trygghet og det å lykkes i det de foretar seg er forutsetninger for en helse- og utviklingsfremmede hverdag for de mindreårige. Kortvarige opphold på mottak og omsorgssentre resulterer ofte i mangelfull kartlegging over eventuelle særlige behov hos den mindreårige.

Psykisk helse

Hva trenger mindreårige som sliter med en vanskelig fortid? Vi har utført en spørreundersøkelse til ansatte i kommuner med bosatte enslige mindreårige flyktninger. Resultatene viser at:

 • En bearbeiding av eventuelle vanskelige opplevelser må settes i gang når de mindreårige føler seg trygge.
 • Det fungerer ikke alltid å bruke norsk tenkning om behandlingstilbud tilpasset norske normer.
 • Mange mindreårige er ofte lite motiverte til å snakke med noen de ikke kjenner om sin personlige historie. For noen vil det være lettere å snakke med personer de har kjent over tid og som de har tillit til enn å skulle gå til en psykolog eller helsearbeider.

Faktorer som har betydning for de mindreåriges helse:

 • Stabilitet.
 • Vennskap og den gjensidige støtten som disse kan innebære.
 • Et godt skoletilbud.
 • Tilgang på deltidsjobber.
 • Mulighet til å delta i fritidsaktiviteter sammen med norske barn og ungdommer.
 • Kontakt med norske familier.

Vergens oppgaver

 • Det er ikke vergens oppgave å fungere som terapeut for den mindreårige. Tilgjengelighet og tilstedeværelse for den mindreårige dersom hun/han ønsker å snakke om sine eventuelle problemer er imidlertid av stor betydning.
 • Vergen kan la den mindreårige snakke seg tom og samtidig være en som viser til muligheter ved livet her og nå og i framtida.

Fysisk helse

Kommunen har ansvaret for helsetjenesten. Fylkeskommunene har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten.

Lege

For å komme på liste hos en fastlege må den mindreårige ha et personnummer. Ansatte i boligen skal sørge for at den mindreårige får en fastlege, og bestille time hos legen når den mindreårige har behov for dette.

Tannlege

Barn og ungdom skal ha et tilbud fra den offentlige tannhelsetjenesten fram til fylte 18 år. Tilbudet til ungdommer mellom 18 og 20 varierer fra kommune til kommune.

Vergens oppgaver

 • Det er primært de har ansvaret for den daglige omsorgen for den mindreårige som har ansvar for å følge opp den mindreåriges helse.
 • Vergen skal påse at den mindreårige blir fulgt opp og at den mindreårige får nødvendig tilgang til lege, tannlege, psykolog og andre helsetjenester. I den anledning vil det være aktuelt å samarbeide med dem som har den daglige omsorgen om den mindreårige behov for helsetjenester.
 • For helseundersøkelser til mindreårige under 16 trengs vergens samtykke.
 • Det kan i enkelte tilfeller være nødvendig og ønskelig at vergen følger den mindreårige til eventuelle helseundersøkelser.

Fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter gir de mindreårige en mulighet til å utfolde seg i samvær med andre; dette er et område hvor andre ferdigheter enn norskkunnskaper kan spille en viktig rolle.

Rett til fritidstilbud

Fritidstilbud utgjør ingen formell rettighet. Kommunene får imidlertid et integreringstilskudd som blant annet skal gå til kultur- og ungdomstiltak. Kommunene (v/boligen) oppfordes til å støtte de mindreårige i å finne passende fritidsaktiviteter.

Hva tilbys og dekkes av boligene?

En spørreundersøkelse foretatt i 6 bofellesskaper i ulike kommuner viser at det særlig oppmuntres til deltakelse i organiserte fellesaktiviteter. Eksempler innbefatter fotball, håndball, kurvball, landhockey, turn, svømmekurs, kajakkurs, langrennskurs, tae kwon do, ”kick”boksing, dommerkurs, hip hop dans, fjellklatring, leirskoleopphold, klasseturer, kulturskole og gitarkurs.

Flere bofellesskap dekker denne type organiserte aktiviteter. Noen dekker også utgifter til utstyr, andre tilbyr transport eller månedskort utover kommunegrensene. Det er imidlertid også rom for å delta i individuelle aktiviteter for dem som foretrekker dette.

Bofellesskapene arrangerer i tillegg egne aktiviteter. Eksempler på slike aktiviteter er bowling, biljard, ”go cart”, ”paintball”, kino, ski/snøbrett, badeland, båtturer, kanoturer, sykkelturer, skogsturer, fisketurer, konserter og pizzakvelder.

Videre arrangeres ferieturer. Det dreier seg ofte om turer over 3-5 dager. Eksempler omfatter hytteturer på fjellet eller ved sjøen, båtturer til Skjærhallen og Strømstad eller til Kiel, turer til fritidsanlegg og besøk til andre bofellesskap rundt i landet.

Vergens oppgaver

 • Behjelpelig med å finne fram til de tjenester i kommunen som tilrettelegger for fritidsaktiviteter for ungdom.
 • Diskusjonspartner for den mindreårige, både når det gjelder å finne fram til passende aktiviteter og i de tilfeller hvor dette viser seg å være en utfordring.

Arbeid

Mindreårige under 15 år

I følge loven kan disse bare utføre arbeid dersom det er kulturelt relatert, er lett eller det er et ledd i skolegangen eller praktisk yrkesorientering.

Mindreårige under 15 må ha vergens samtykke ved inngåelse av arbeidsavtale. (Jfr. Vergemålsloven § 10.)

Mindreårige over 15 år

Det vil i vedtaket som regel gis rett til å ta arbeid med de begrensninger som følger av arbeidsmiljøloven. (Se kapittel 11 i denne loven).

Mindreårige over 15 kan selv inngår en arbeidsavtale. De rår selv over de midler som de har tjent ved eget arbeid. (Jfr. Vergemålsloven § 12.)

Vergens oppgaver

Oppfølging av den mindreåriges arbeidssituasjon og arbeidsavtale. Det er viktig å være oppmerksom på at mindreårige lett kan havne i situasjoner hvor det ikke foreligger en arbeidskontrakt og hvor betalingen ligger langt under minstelønn.

Utfordring: krav om kontoutskrifter

Kommunene har ulik praksis når det gjelder hvor mye de mindreårige har lov til å tjene utover det de får i lommepenger eller i livsopphold. For å sjekke om de mindreårige tjener mer enn det kommunen har satt som grense, har en kommune nå innført krav om at de mindreårige utleverer månedlige kontoutskrifter. Dette har skapt konflikter og en opplevelse av mistillit.