Økonomiske interesser

De mindreåriges ressurser omfatter sjelden materielle midler. Desto viktigere blir det da for vergen å se til at den mindreårige får den økonomiske bistand hun eller han har krav på. Vergens ansvar med hensyn til ivaretaking av den mindreåriges økonomiske interesser omfatter:

  • Oppretting av bankkonti for den mindreårige
  • Søknad om disponering av ordinær og utvidet barnetrygd

Oppretting av bankkonti for den mindreårige

Vergens oppgaver

  • Oppretting av en brukskonto som den mindreårige disponerer.
  • Oppretting av en sparekonto som vergen styrer i samråd med kontoeier. På denne kontoen settes barnetrygden og/eller eventuelle midler avsatt til sparing fra kommunen.
  • Regnskapsføring over bevegelsene på sparekontoen. Uttak må dokumenteres.

Utfordring: De mindreårige får ofte en kontoavtale med begrensninger

Strenge legitimasjonsregler er innført ved opprettelse av bankkort med bilde og bank-id. I følge mange bankers kundekontroll oppfyller ikke de id-bevis, dvs. reisebevis og utlendingspass, som er basert på de mindreåriges egne opplysninger identitetskravet. Som en følge får den mindreårige ofte et bankkort uten bilde, men med pin-kode. Kontoen som opprettes sperres for utstedelse av elektroniske tjenester.

Søknad om disponering av ordinær barnetrygd og utvidet barnetrygd

Vergens oppgaver

  • Når den mindreårige bor i fosterhjem eller i en barnevernsinstitusjon er det de ansvarlige der som skal fremme kravet om barnetrygd. Vergen må passe på at dette gjøres.
  • Når det mindreårige bor på hybel eller i bofellesskap uten godkjenning som barnevernsinstitusjon, er det vergen som skal fremme kravet om barnetrygd. Søknaden foretas gjennom NAV og fremmes så snart den mindreårige har fått personnummer. Den mindreåriges sparekonto – som disponeres av vergen – skal oppgis på det lokale NAV-kontoret.
  • Vergen kan også fremme krav om utvidet barnetrygd for den mindreårige. Rett til utvidet barnetrygd forutsetter at den mindreårige bor alene. Det er imidlertid ikke enighet om hva det å bo alene innbærer. På det nåværende tidspunkt er det opp til det enkelte NAV-kontor å vurdere hvorvidt den mindreårige skal tilkjennes utvidet barnetrygd.

Utfordringer: Ulik praksis i kommuner

Det er ulik praksis i kommunene. Vergeforeningen jobber for å sikre en gjengs ordning for innvilging av regulær og utvidet barnetrygd.

  • Ulik praksis i kommunene med henblikk på om den mindreårige får beholde barnetrygden. I noen kommuner får den mindreårige beholde barnetrygden i tillegg til månedlige lommepenger og andre tilskudd. I andre kommuner blir barnetrygden trukket av den mindreåriges utbetaling.
  • Ulik praksis med henblikk om den mindreårige får innvilget utvidet barnetrygd. Det faktum at det er så stor uenighet i NAV forvaltning om hva det vil si å bo alene, resulterer i ulikebehandling. For vergene er det viktig å være seg bevisst utfordringene med den ulike praksisen på området.

Bidragsforskudd

Bidragsforskudd ytes i de tilfeller hvor mindreårige bor hos slekt uten godkjenning som fosterhjem.

Gi oss tilbakemelding