Helse

En opplevelse av tilhørighet, trygghet og det å lykkes i det de foretar seg er forutsetninger for en helse- og utviklingsfremmede hverdag for de mindreårige. Kortvarige opphold på mottak og omsorgssentre resulterer ofte i mangelfull kartlegging over eventuelle særlige behov hos den mindreårige.

Psykisk helse

Hva trenger mindreårige som sliter med en vanskelig fortid? Vi har utført en spørreundersøkelse til ansatte i kommuner med bosatte enslige mindreårige flyktninger. Resultatene viser at:

 • En bearbeiding av eventuelle vanskelige opplevelser må settes i gang når de mindreårige føler seg trygge.
 • Det fungerer ikke alltid å bruke norsk tenkning om behandlingstilbud tilpasset norske normer.
 • Mange mindreårige er ofte lite motiverte til å snakke med noen de ikke kjenner om sin personlige historie. For noen vil det være lettere å snakke med personer de har kjent over tid og som de har tillit til enn å skulle gå til en psykolog eller helsearbeider.

Faktorer som har betydning for de mindreåriges helse:

 • Stabilitet.
 • Vennskap og den gjensidige støtten som disse kan innebære.
 • Et godt skoletilbud.
 • Tilgang på deltidsjobber.
 • Mulighet til å delta i fritidsaktiviteter sammen med norske barn og ungdommer.
 • Kontakt med norske familier.

Vergens oppgaver

 • Det er ikke vergens oppgave å fungere som terapeut for den mindreårige. Tilgjengelighet og tilstedeværelse for den mindreårige dersom hun/han ønsker å snakke om sine eventuelle problemer er imidlertid av stor betydning.
 • Vergen kan la den mindreårige snakke seg tom og samtidig være en som viser til muligheter ved livet her og nå og i framtida.

Fysisk helse

Kommunen har ansvaret for helsetjenesten. Fylkeskommunene har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten.

Lege

For å komme på liste hos en fastlege må den mindreårige ha et personnummer. Ansatte i boligen skal sørge for at den mindreårige får en fastlege, og bestille time hos legen når den mindreårige har behov for dette.

Tannlege

Barn og ungdom skal ha et tilbud fra den offentlige tannhelsetjenesten fram til fylte 18 år. Tilbudet til ungdommer mellom 18 og 20 varierer fra kommune til kommune.

Vergens oppgaver

 • Det er primært de har ansvaret for den daglige omsorgen for den mindreårige som har ansvar for å følge opp den mindreåriges helse.
 • Vergen skal påse at den mindreårige blir fulgt opp og at den mindreårige får nødvendig tilgang til lege, tannlege, psykolog og andre helsetjenester. I den anledning vil det være aktuelt å samarbeide med dem som har den daglige omsorgen om den mindreårige behov for helsetjenester.
 • For helseundersøkelser til mindreårige under 16 trengs vergens samtykke.
 • Det kan i enkelte tilfeller være nødvendig og ønskelig at vergen følger den mindreårige til eventuelle helseundersøkelser.

Gi oss tilbakemelding