Forberedelse til bosetting

Hvem gjør hva?

  • IMDis regionkontorer har ansvar for å skaffe kommuneplasser for alle enslige mindreårige som skal bosettes.
  • IMDis regionkontor Nord registrerer hvilke kommuner som takker ja til å ta i mot. Dette regionkontoret har ansvaret for å sende anmodninger til kommunene om å ta i mot den enkelte mindreårige over 15.   
  • Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har tilsvarende ansvar som IMDis regionkontor Nord for de mindreårige under 15.

Grunnlaget for kommunetildeling

Anmodningene om kommuneplass er basert på en oppfølgings- eller kartleggingsplan over den mindreåriges behov og ressurser foretatt på mottak eller omsorgssenter.

Under 15 år: Oppfølgingsplan (OP) sendes til Bufetats regionkontor.

Over 15 år: Individuell kartleggingsplan (IKP) sendes til IMDIs regionkontor Vest.

Informasjon i OP og IKP legges til grunn for tildeling av kommune. Det skal tas hensyn til begrunnede behov så langt det er mulig, inkludert alder og om den mindreårige har slekt i landet. I tillegg tas det hensyn til ledige plasser ved boliger som kan passe den enkelte mindreårige og hvor lenge den mindreårige har ventet på å få tildelt kommune.

Representantens/vergens oppgaver

  • Sørge for at den mindreårige, i forbindelse med gjennomgang av OP eller IKP, forstår hva det blir spurt om og ikke føler seg presset til å svare på spørsmål som kan være vanskelig følelsesmessig.
  • Legge til et vedlegg i OP eller IKP dersom uenig i uttalelser om den mindreårige. Vergen kan også motsette seg at enkelte uttalelser skal med.
  • Sørge for at den mindreåriges ønsker og behov blir hørt når det gjelder kommuneplassering.
  • Forsikre seg om at den mindreårige får tilstekkelig informasjon om sin nye kommune og er forberedt på dagliglivet på sitt nye bosted.
  • Søke på oppholdskort, reisebevis eller utlendingspass, samt undersøke om skoleplass i det tilfellet hvor den mindreårige har fått tildelt personnummer før flytting.

Utfordringer

Raskere bosetting

Mindreårige bosettes nå mye raskere enn tidligere. Noen blir ”direktebosatt”.  En følge av dette er at OP og IKP gis enda lavere prioritet enn tidligere. I mange tilfeller ender vergene kun opp med å underskrive dokumentet. Under dagens situasjon er det derfor ekstra viktig at vergene passer på å være med i kartleggingsprosessen.

Manglende kontakt mellom verger før og etter den mindreåriges flytting til kommune

Verger som tar over oppdraget fra en tidligere verge klager ofte over at det er vanskelig å få kontakt med den tidligere vergen. Hittil har det ikke blitt stilt krav til at kontakt skal etableres mellom tidligere og ny verge for en mindreårig, heller ikke hva som skal inngå i denne kontakten.  Når det gjelder å få innsikt i den mindreåriges sak, vil aktuelle opplysninger nå ligge i en database hos fylkesmannen.

Gi oss tilbakemelding