Dokumentasjon på identitet

Fra en mer begrenset synsvinkel er identitet forbundet med legitimasjon. Her følger en oversikt over ulike typer viktig legitimasjon for de mindreårige og anvisning på hvor du som verge skal henvende deg for å søke på de ulike id-dokumentene.

DUF-nummer

Ved innlevering av søknad om asyl blir identiteten registrer av politiet i Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker(DUF) .

Registreringsbevis for asylsøkere

Registreringsbeviser, også kalt asylsøkerkortet, er et bevis på at den mindreårige har en søknad til behandling. Registreringsbeviser blir inndrått når den mindreårige har fått opphold.

Reisebevis

Innvilges etter opphold etter utlendingslovens § 28 – asyl. Time må bestilles hos politiet for å søke om reisebevis. Mindreårig må ha med seg registreringsbevis og vergen må ha med kopi av UDIs vedtak samt vergeoppnevning.

Utlendingspass eller hjemlandspass

Utlendingspass innvilges ved opphold etter utendingsloven § 38 – sterke menneskelige hensyn. Dersom myndighetene vurderer at det er mulig å søke pass fra den mindreåriges hjemlandsambassade, vil det kunne bli henvist til dette i vedtaket. (Se reisebevis for søknad på utlendingspass).

Utfordringer ved søknad på hjemlandspass

  • I en del tilfeller blir mindreårige henvist til å dra til hjemlandet for å søke på pass.
  • Det kan være kostbart å få utstedt hjemlandspass. Det gjelder for mindreårige rundt om i landet som har lang reisevei til ambassader i Oslo og for mindreårige som må oppsøke sin hjemlandsambassade i Stockholm. I tilfeller hvor reiseveien til ambassaden er lang og det er påkrevd at vergen blir med, er det også et spørsmål om hvem som skal betale vergens reise- og oppholdsutgifter.
  • Dersom det viser seg ikke mulig å få gjennom søknad om hjemlandspass hos gjeldende ambassade, kan den mindreårige søke UDI om utlendingspass .

Oppholdskort

Et bevis på at den mindreårige har oppholdstillatelse i Norge. Alle med oppholdstillatelse skal nå ha et slikt kort som er gyldig så lenge oppholdstillatelsen varer. (Se reisebevis for søknad på oppholdskort.)

Personnummer

Ved innvilget oppholdstillatelse vil UDI på vegne av den mindreårige melde innflytting. Den mindreårige vil få tilsendt kvittering med tildelt personnummer.

Begrenset oppholdstillatelse på grunn av manglende dokumentasjon på identitet

Tillatelsen vil i slike tilfeller ikke danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Den kan heller ikke fornyes. For å få en tillatelse uten begrensninger, må den mindreårige – ofte med vergens hjelp – søke å framskaffe dokumenter som aksepteres av norske myndigheter.

Vergens oppgaver

  • Å se til at informasjon om vedtakets begrensninger gjøres forståelig for den mindreårige.
  • Før anskaffelse av identitetsdokumenter, søke å finne ut hvilke nasjonale dokumenter som anses som troverdige av norske myndigheter.

Søknad om permanent oppholdstillatelse

I god tid før den treårige midlertidige oppholdstillatelsen utløper, må det søkes om permanent oppholdstillatelse.

Vergens oppgaver

  • Hjelpe til med søknaden. (Det kan søkes elektronisk, med det må bestilles time hos politiet for å levere dokumentene.)
  • Se til at dokumentasjon på fullførte timer i norsk og samfunnskunnskap vedlegges søknaden. Dette gjelder for mindreårige over fylte 16 år.

Gi oss tilbakemelding