Bosettingsarbeidet i kommunene

Det er stor variasjon i organiseringen av bosettingsarbeidet i kommunene:

  • Arbeidet med enslige mindreårige flyktninger kan legges direkte under barnevernet.
  • Arbeidet kan legges til et eget flyktningkontor.
  • Arbeidet kan legges til NAV.

§ 4-4 – Vedtak om hjelpetiltak etter Lov om barneverntjenester

Mindreårige får gjerne vedtak om hjelpetiltak etter § 4-4 i barnevernloven. I følge et slikt vedtak skal barneverntjenesten bidra til å gi den enkelte gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak.

Mulige hjelpetiltak ved behov:

  • Oppnevning av støttekontakt
  • Etablering av besøkshjem
  • Iverksetting av tiltak som kan stimulere til fritidsaktiviteter eller bidra til utdannings- eller arbeidstilbud.

Utfordring: Bekymring for den mindreåriges tilbud i kommunen

  • Et første skritt på veien mot et mer forsvarlig tilbud kan være å sende en bekymringsmelding til barnevernet. Samtale med den mindreårige om bakgrunnen for meldingen er viktig. (Se barnevernet.no.)
  • Retten til å melde fra om et tilbud som vurderes uforsvarlig skiller seg fra situasjoner hvor vergen har opplysningsplikt. (Se lov om barneverntjenester § 6-4). Slike situasjoner omfatter mishandling og omsorgssvikt. Samtale med den mindreårige om henvendelse til barneverntjenesten må vurderes.

Gi oss tilbakemelding