Vurderingskategorier for politiets aldersvurdering ved registrering

  • Vurderingskategorier;
    Kategori 1:

Åpenbart over 18 år
– Personens fødselsdato blir endret i DUF til registreringsdato og
fødselsåret som gjør personen til 18 år ved registreringen.
– Søkeren registreres med prosedyrekode normal sak. –

Kategori 2:

Det foreligger tvil om søkerens alder
– Det skal skrives en vurdering i registreringsrapporten.
– Det nedtegnes en merknad i SESAM og melding sendes til Refstad
Ankomsttransitt. Mottaket vil sammen med Regionkontor Øst avgjøre
hvilket tiltak søkeren skal fordeles til.
– Den oppgitte fødselsdato registreres i DUF.
– Representanten skal få mulighet til å uttale seg om alder og eventuell
vurdering skal nedfelles i rapporten. –

Kategori 3:

Søkeren fremstår som mindreårig, men eldre eller yngre enn det som
oppgis under registreringen
– Det skrives ned en kort begrunnelse av hvorfor man mener at oppgitt
alder ikke er riktig.
– Representanten får mulighet til å uttale seg. –

Kategori 4:

Oppgitt alder fremstår som mest sannsynlig –

Kategori 5:

Politiets utlendingsenhet klarer ikke å ta stilling til søkerens alder.
– Det skal skrives ned en kort begrunnelse for hvorfor det ikke ble tatt
stilling til søkerens alder.