Skole

For de mindreårige utgjør ofte skolen en inngangsport til deres nye samfunn.

Grunnskole

Mindreårige under 16

Barn og unge i aldersgruppen 6-15 år som oppholder seg i Norge, har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Kommunen skal oppfylle denne retten.

Mindreårige over 16

Unge over 16 har ingen skoleplikt, men de vil fortsatt ha rett til grunnskoleopplæring. (Se opplæringslova § 4-1.)

Organiseringen av grunnskoleopplæringen til de mindreårige flyktningene over 16 år er svært variert i kommunene. Undervisningen kan eksempelvis være:

 • Underlagt voksenopplæringen.
 • Organisert som et interkommunalt skoletilbudet. Mindreårige som får sjansen til sistenevnte skoletilbud synes godt fornøyd med dette.

For mindreårige under 16 synes tilbudet jevnt over å være bedre enn for dem over 16 år.

Boligens oppgave

Boligens oppgave omfatter daglig oppfølging av skole og organisering av leksehjelp i samarbeid med kommunen.

Vergens oppgaver

 • Se til at det er kontinuitet og progresjon i opplæringen mellom mottak og kommune.
 • Passe på at kommunens opplæringstilbud følger regelverket og er tilpasset den mindreåriges behov og forutsetninger.
 • Bevissthet på og støtte den mindreårige mht å opprettholde og styrke sin flerspråklighet.

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet ble innført i 2004. Programmet skal bidra til en raskere og lettere inkludering for flyktninger over 18 år i det norske samfunnet. Kommunen skal utarbeide et program tilpasset den enkelte flyktnings bakgrunn og forutsetninger.

Når har en tidligere mindreårig rett til å delta i introduksjonsprogrammet?

 • Dersom den tidligere mindreårige ikke har benyttet sin rett til grunnskoleprogrammet for voksne eller rett til videregående opplæring for ungdom.
 • Dersom den tidligere mindreårige ved fylte 18 år har vært bosatt mindre enn 2 år i kommunen.

Videregående skole

Fylkeskommunen skal oppfylle retten til videregående opplæring. Den mindreårige kan søke om inntak på videregående når hun/han:

 • Har gjennomgått norsk grunnskole.
 • Har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet med en varighet på 9 år eller har kunnskap og ferdigheter på nivå med norsk grunnskole.
 • Har blitt skrevet ut av grunnskolen.
 • Har tilsvarende realkompetanse.

Fraværet av et helhetlig grunnskoleopplæringssystem fører til at den mindreårige blir presenter for forskjellige krav og forventninger. Dette fører i sin tur til at mindreårige kommer til videregående med ulikt grunnlag og forutsetninger.

Vergens oppgaver

Vergen må, i samarbeid med boligen, passe på at overgangen fra grunnskole til videregående ikke blir for stor. I en del tilfeller kan det være aktuelt å se til at den mindreårige får tilbud om et ettårig innføringskurs.

Gi oss tilbakemelding