Rammer for vergeoppdraget

Vergens oppdragsgiver

Fylkesmannen er den lokale vergemålsmyndighet fra 01. 07. 2013. Fylkesmannen skal føre tilsyn med vergene samt gi vergene i sitt distrikt nødvendig opplæring, veiledning og bistand.

Generelle krav til en verge

En verge må være egnet for vervet. Egnethet blir beskrevet som kunnskap om det norske samfunn og det norske språk, det offentlige systemet og om den mindreåriges utsatte stilling og bakgrunn. (Se Prop. 51 L, 2011-12, om endringer i utlendingsloven.)

Ytterligere kvaliteter understreket i denne veilederen:

  • Evne til å lytte til den mindreårige og sette seg inn i en annen persons situasjon
  • Tørre å gå inn i vanskelige situasjoner på vegne av den mindreårige
  • Evne til å forklare vanskelige situasjoner for den mindreårige
  • Varhet for andres – og egne – grenser

Gi oss tilbakemelding