Identitetsutvikling

Identitet blir ofte knyttet opp mot behovet for tilhørighet og egenverd. Det å komme til et nytt land kan sammenliknes med et tre som omplantes. I en omplantingsprosess er det viktig både å finne ut hva som trengs av nye røtter og hvordan finne grobunn for de røttene som allerede er der.

Vergens oppgaver

  • Å se til at det legges til rette for at den mindreårige kan opprettholde kontakt med venner og mulig familie og, dersom aktuelt, bistå med familiegjenforening.
  • Å se til at den mindreårige får adekvat skolegang, får anledning til å delta i fritidsaktiviteter med ungdom av annen bakgrunn enn han/henne selv og at det etableres en ettervernsordning ved behov.

Gi oss tilbakemelding