Ettervern

Oppfølging fra barnevernet etter at den mindreårige er blitt myndig kan være både en viktig støtte i en usikker tilværelse og en sikring av videreutviklingen av den mindreåriges ressurser. I følge barnevernloven § 3-1 kan tiltak som er iverksatt før den mindreårige har fylt 18, videreføres eller erstattes med et nytt tiltak fram til fylte 23 år.

Prosess ettervernstiltak

  • Initiativet til et slikt tiltak kan komme fra barnevernet.
  • Den mindreårige kan også selv henvende seg til barnevernet med forespørsel om oppfølging. Her er det ikke nødvendig med skriftlig søknad.
  • Det skal lages et skriftlig vedtak.
  • Vedtaket kan påklages, først til vedtaksinstansen og deretter til fylkesmannen.

Vergens oppgaver

  • Å forsikre deg om at du blir invitert til møter som omhandler den mindreåriges videre vei etter fylte 18 år.
  • Som den mindreåriges talsperson bidra til å klargjøre behovene hos den mindreårige i forhold til bolig, skole, arbeid, etc.
  • I tilfeller hvor den mindreårige er skeptisk til ettervernstiltaket, delta som en formidler mellom barnevern/ettervern og den mindreårige.
  • I tilfeller hvor den mindreårige velger å avslå tilbud om ettervern, bistå med hjelp ved utfylling av søknad om lån til skolegang og lignende

Gi oss tilbakemelding