Etikk i vergearbeidet

Vergen bør kunne ta seg tid, og utvise respekt og pålitelighet. (Se tidligere liste over kvaliteter i vergearbeidet.)

Hvor mye skal vergen involvere seg?

  • En signaturverge har liten mulighet til å bli kjent med den mindreårige og kan da heller ikke utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte.
  • Ved stor grad av involvering må vergen være oppmerksom på faren ved å bli for styrende i forhold til den mindreårige. Det er ikke vergens oppgave å forme den mindreårige, men å støtte helle eller ham på veien inn i det norske samfunnet og voksenverden.

Skal vergen være en oppdrager?

Vergen skal formidle, men ikke moralisere. En verge kan forklare og gi informasjon når den mindreårige ønsker dette og når det er påkrevd. Samtidig må vergen overlate til den mindreårige å ta de nødvendige valg i en gitt situasjon.

Et situasjonsavhengig handlingsrom

Usikkerheten rundt de mindreåriges rettigheter, variasjonen i kommunenes fortolkning av disse rettighetene, et kronglet regelverk som ofte blir utsatt for endringer og innstramninger i asyl- og flyktningpolitikken innebærer at vergenes handlingsrom er situasjonsavhengig.

Taushetsplikten

En verge plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det hun/han får vite om noen personlige forhold som ledd i vergeoppdraget. Taushetsplikten gjelder også etter at vergeoppdraget er utført. (Vergemålsloven, § 46)

  • Vergen skal ikke sende papirer fra seg som gjelder den mindreåriges sak; selv ikke når hun/han blir spurt om det.
  • I samtale med offentlige ansatte må vergen være oppmerksom på hvilke opplysninger som ikke skal deles.
  • Verger må være seg bevisst på hvordan de diskuterer saker seg i mellom.
  • Opplysninger kan gjøres kjent for dem de direkte gjelder, i den utstrekning den som har krav på taushet samtykker (Forvaltningsloven, § 13).
  • I spesielle tilfeller kan opplysninger videreformidles mellom offentlige instanser uten vergens samtykke. (Jfr. Lov om barneverntjenester § 6-4)

Gi oss tilbakemelding