Arbeid

Mindreårige under 15 år

I følge loven kan disse bare utføre arbeid dersom det er kulturelt relatert, er lett eller det er et ledd i skolegangen eller praktisk yrkesorientering.

Mindreårige under 15 må ha vergens samtykke ved inngåelse av arbeidsavtale. (Jfr. Vergemålsloven § 10.)

Mindreårige over 15 år

Det vil i vedtaket som regel gis rett til å ta arbeid med de begrensninger som følger av arbeidsmiljøloven. (Se kapittel 11 i denne loven).

Mindreårige over 15 kan selv inngår en arbeidsavtale. De rår selv over de midler som de har tjent ved eget arbeid. (Jfr. Vergemålsloven § 12.)

Vergens oppgaver

Oppfølging av den mindreåriges arbeidssituasjon og arbeidsavtale. Det er viktig å være oppmerksom på at mindreårige lett kan havne i situasjoner hvor det ikke foreligger en arbeidskontrakt og hvor betalingen ligger langt under minstelønn.

Utfordring: krav om kontoutskrifter

Kommunene har ulik praksis når det gjelder hvor mye de mindreårige har lov til å tjene utover det de får i lommepenger eller i livsopphold. For å sjekke om de mindreårige tjener mer enn det kommunen har satt som grense, har en kommune nå innført krav om at de mindreårige utleverer månedlige kontoutskrifter. Dette har skapt konflikter og en opplevelse av mistillit.

Gi oss tilbakemelding