Rett til familiegjenforening

Fra 2000 av har det fra myndighetenes side vært et økt fokus på familiegjenforening i hjemlandet, samt er det innført strengere krav til inntekt ved familiegjenforening.

Hvem skal søke om gjenforening?

Det er familiemedlemmene som skal søke om gjenforening. Den mindreårige som det søkes gjenforening med, kalles referanseperson.

Gjenforening med foreldre og søsken

I den mindreåriges vedtak vil en kunne finne opplysninger om det gis grunnlag for familiegjenforening:

  • Opphold etter § 28 i utlendingsloven (asyl) gir vanligvis rett til familiegjenforening med foreldre og søsken under 18.
  • Opphold etter § 38 i utlendingsloven (sterke menneskelige hensyn) gir bare sjelden rett til familiegjenforening.

Gjenforening med helsøsken

Selv med opphold etter § 28 i utlendingsloven er familiegjenforening med søsken kun mulig dersom sterke menneskelige hensyn er til stede. Dette vil si:

  • Ved alvorlige sykdommer
  • Når de mindre søsken står uten omsorgspersoner i hjemlandet.

Vilkår stilt til den mindreårige, referansepersonen, i Norge:

  • Han/hun må være fylt 18.
  • Han/hun må være vurdert som egnet som omsorgsperson for sitt/sine søsken.

Underholdskrav

For referansepersoner under 18: Det stilles ingen krav.

For referansepersoner over 18: Det stilles strenge krav. Unntak kan gjøres når den som søker er under 15 år og ikke har omsorgspersoner i hjemlandet.

Vergens oppgaver

  • Undersøke hva som ligger til grunn for vedtaket og diskutere med den mindreårige mulige konsekvenser av en familiegjenforeningssøknad. Særlig må familiegjenforening vurderes i tilfeller hvor hovedgrunnlaget for vedtaket er at den mindreårige er enslig uten omsorgspersoner i hjemlandet.
  • Diskutere med den mindreårige hva familiegjenforening kan innebære av ansvar for ham eller henne.

Gi oss tilbakemelding