Unntak fra gjennomlesing av asylintervjurapport i visse saker

image

Brev fra UDI 18.11.14

I enkelte saker er det ikke behov for gjennomlesing av intervjurapporten med asylsøkeren. Dette gjelder saker som er dokumentert gjennom lydopptak og det ikke foreligger særlige grunner til å ha en egen gjennomlesing. I saker der det er aktuelt å unnta fra gjennomlesing vil søkeren bli informert om dette før intervjuet.

I saker hvor rapporten ikke leses opp for søkeren skal intervjueren gjøre følgende:
• Ta lydopptak av intervjuet
• Informere søkeren om at informasjon som er relevant for søknaden om beskyttelse vil bli skrevet ned i en rapport.
• For å bidra til god kvalitet i informasjonen, anbefales det at intervjueren oppsummerer sentrale tema underveis i intervjuet slik at søkeren/representant får mulighet til rette opp i eventuelle feil, misforståelser eller uklarheter.
• Gi søkeren/ representant en kopi av rapporten.
• I saker hvor rapporten ikke leses opp, skal søkeren/representant ikke signere på rapporten.

Lydopptak vil bli utlevert etter anmodning.

Med hilsen     Dag Bærvahr, fagsjef           Thale Moen, seniorrådgiver