Regjeringen melder innstrammingstiltak

Jagland på verandaen
Jagland på verandaen (illustrasjonsfoto)

Første juli sendte Arbeids- og inkluderingsdepartementet ut en pressemelding hvor de melder om nye innstrammingstiltak. Noen av disse innstrammingstiltakene var forventet men de inneholdt også noen nye.

Pressemeldingen og full liste over innstrammingstiltakene kan finner du her på AID’s nettsider. Ifølge pressemeldingen har over 8000 søkt asyl i Norge så langt i år, hvorav 1100 oppgir å være enslige mindreårige noe AID betegner som en utfordring.

Det listes åtte nye tiltak hvorav tre tiltak direkte berører enslige mindreårige asylsøkere.

  • Utvidet aldersvurdering av enslige mindreårige asylsøkere; Tann, håndrot og fysiologisk undersøkelse.
  • Enslige mindreårige asylsøkere som ikke fyller vilkårene for beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag skal som hovedregel få avslag.
  • Opprette omsorgs- og utdanningstilbud i opprinnelsesland for enslige mindreårige asylsøkere.

Det er enda ukjent hva det siktes til med ‘fysiologisk undersøkelse’ – det må ihvertfall siktes til noe annet enn tann og håndrottestene siden de blir nevnt i tillegg.  Det er også usikkert hvordan regjeringen skal gå frem for å få utført håndrottest da, så vidt undertegnede er bekjent, ble avsluttet først og fremst fordi sykehusene ikke ønsket å bruke ressurser på en test som fikk kritikk for å være så unøyaktig (se for eksempel aftenpostens artikkel her).

Selv om det er grunn til å være skeptisk til gjeninføring av en unøyaktig test samt en ‘fysiologisk undersøkelse’ som en enda ikke vet hva innebærer er det positivt at en ønsker å benytte seg av flere metoder for å vurdere alder. Likevel må det gjøres et godt arbeid for å videre kvalitetssikre disse testene, og med den usikkerheten som er knyttet til både tann og håndrottesten vil nok mange EMA fremdeles feilaktig bli vurdert til å være overårig.

Det er også uklart hva det menes med at «Enslige mindreårige asylsøkere som ikke fyller vilkårene for beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag skal som hovedregel få avslag.» Det er sansynlig at en her sikter til praksisen med at enslige mindreårige asylsøkere der en ikke fant noen av foreldrene fikk opphold på humanitært grunnlag. Dermed vil altså også EMA på dette området bli behandlet som ordinære asylsøkere og få avslag hvis de ikke oppfyller betingelsene for flyktningestatus eller av andre humanitære grunner.  Dette henger nok sammen med regjeringens varslede innstrammingstiltak som ble satt i verk fra 1. mai tidligere i år hvor EMA hvor man ikke finner foreldrene bare får midlertidig opphold inntil de fyller 18 år for så å sendes hjem (seAIDs pressemelding her).

Det siste punktet om å opprette omsorgs- og utdanningstilbud i opprinnelseslandet for enslige mindreårige asylsøkere har regjeringen tidligere varlset gjennom en kronikk i VG av Arbeids- og integreringsminister Dag Terje Andersen (ikke tilgjengelig på nett, i VG papirutgaven 10. juni 2009) og i en pressemelding av AID. Da vi vet at de største andelen av enslige mindreårige asylsøkere kommer fra de største konfliktområdene i verden – som nå er Afghanistan, Sri-Lanka, Somalia, og Irak – er det grunn til å stille spørsmålstegn ved tryggheten ved et slikt tiltak samt hvordan en i praksis ser for seg at dette skal gjennomføres.

I det hele tatt er dette tiltak som langt fra sikrer hensynet til ‘barnets beste’ som Norge har tilsluttet seg til gjennom FN’s barnekonvensjon og innarbeidet i norske lover.