Nye vergemålsbestemmelser

Vergemålsreformen

En kort oppsummering av utviklingen så langt

Utgangspunkt

Vergemålsutvalget avga sin innstilling i 2004 (NOU 2004:16).
Justisdepartementet la frem forslag til ny Vergemålslov i Ot.prop. 110, 2008-2009.

Vergemålsutvalget forslag om en egen Representasjonslov for verger/representanter for enslige mindreårige asylsøkere ble ikke tatt til følge av departementet.
Våren 2010 vedtok Stortinget den nye Vergemålsloven enstemmig. Den nye loven berører ca 50.000 personer som er under vergemål. Ikrafttredelses-tidspunktet ble naturlig nok ikke fastsatt for en så pass omfattende reform.
I Statsbudsjettet for 2011 ble det høsten 2010 vedtatt å bevilge 20 mill kr til et forprosjekt for det som går under betegnelsen ”Vergemålsreformen”.

De viktigste endringene
• Alle kommunale overformynderier legges ned
• Fylkesmennene overtar som overformynderier

• Det opprettes en Sentral vergemålsmyndighet i Justisdepartementet
• Det opprettes en felles forvaltning av formuene til dem som er under vergemål
• Nye bestemmelser i Utlendingsloven om representanter (”verger”) for enslige mindreårige asylsøkere vil bli lagt frem og skal settes i verk fra samme tidspunkt som den nye Vergemålsloven.

Vergemåls(for)prosjektet – organisering

Forprosjektet ble i januar 2011 organisert med prosjekteier, prosjektansvarlig, et prosjektråd og en referansegruppe. I tillegg til dette har det vært 8 underprosjektgrupper:

1. Informasjon
2. Økonomi
3. Personal
4. Arbeidsprosesser og datastøtte
5. Finansforvaltning
6. Sentral vergemålsmyndighet
7. Lokal vergemålsmyndighet
8. Representasjonsordning for enslige mindreårige asylsøkere

Oppgavene i vergemålsforvaltningen
Den sentrale vergemålsmyndighet:
• Klageinstans for fylkesmennenes vedtak etter vergemålsloven (NB herunder klage fra verger på godtgjørelse og utgiftsdekning)
• Føre tilsyn med fylkesmennene
• Finansiell forvaltning
• Etatsledelse

Den lokale vergemålsmyndighet
Av en mengde punkter nevnes:
• Oppnevne verger, engasjere faste verger og løse eller frata verger vervet
• Gi vergene nødvendig opplæring, veiledning og bistand
• Dekke godtgjøring og utgifter til vergeoppdrag (når dette ikke dekkes av den som er under vergemål)
• Føre tilsyn med vergene
• Sørge for at man hele tiden har en stamme av faste verger – strategisk plassert i vergemålsdistriktet – som kan ta vergeoppdrag når det ikke finnes nærstående som kan utføre oppdraget

For representanter vil det bli tilsvarende bestemmelser når det gjelder administrasjon og organisering.

Vergene og representantene
Oppgavene for verger er omtrent som i dag, men et forslag kan være verd å nevne:
• Søke råd og bistand hos fylkesmannen i spørsmål som vergen/representanten er i tvil om
Oppgavene til representantene er:
• Ivareta den mindreåriges personlige interesser i tråd med foreldreansvaret, herunder å være til stede ved utlendingsmyndighetenes samtaler med den mindreårige, samtykke til aldersundersøkelse, m.v.
• Handle på vegne av den mindreårige i økonomiske forhold
• Høre den mindreårige før avgjørelser treffes
• Søke råd og bistand fra fylkesmannen i spørsmål som representanten er i tvil om

(Advokatenes rolle i forhold til den mindreårige og representanten er ikke nevnt. Det samme gjelder for eksempel krav til representanten når den mindreårige har helseproblemer)

Arbeidsprosesser og datastøtte
Der er i dag som nevnt ca 50.000 personer under vergemål i Norge. Noen overformynderier har moderne IT-systemer for vergemålene, mens andre ikke er kommet særlig langt med å bygge opp IT som verktøy.
En kritisk faktor i hele vergemålsprosjektet vil være at:
1. Fylkesmennene får til disposisjon et nyutviklet og topp moderne IT-system med tilsvarende god opplæring av de ansatte som skal bruke dataverktøyet.
2. Overformynderiene må før oversendelse av sakene til fylkesmennene sikre at alle vergemål er korrekte og ajourførte i alle henseender.

Personale
Det antatt at ca 100 personer som i dag arbeider i overformynderiene, har fortrinnsrett til jobb hos fylkesmennene (virksomhetsoverdragelse).

Tidsplan
Forprosjektet sendte 15/7-11 på høring (OBS datoen – en uke før dramaet i regjeringskvartalet og Utøya) et notat til et begrenset antall mottakere til høring med høringsfrist 1/9-11.
Selve forprosjektet ble per 15/7-11 forventet å være avsluttet ved årsskiftet, men hvilken innflytelse bomben har hatt på tidsplanen er usikkert.
Planen var at selve hovedprosjektet skulle starte ved inngangen til 2012, vare i ca ett år og forutsetter nok midler på Statsbudsjettet for 2012.
Forprosjektet fastslår allerede nå at tidligste ikrafttredelse av den nye loven – og nye bestemmelser i Utlendingsloven – er 1/1-13, men antyder et noe senere tidspunkt (før man kjenner konsekvensene av tragedien 22/7).

Statsbudsjettet 2012
• Regjeringen foreslår en bevilgning på godt og vel 40 mill. kr. til hovedprosjektet i 2012
• Regjeringen foreslår videre at Den sentrale vergemålsmyndighet skal lokaliseres til Hamar
• Regjeringen legger til grunn at ikrafttredelse av den nye Vergemålsloven og bestemmelse om Representasjon skal skje per 1. juli 2013.

John Hundven