Helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor Vest-Europa

hdir.logo_

​ Rundskrivet erstatter rundskriv IK-15/93 fra Statens helsetilsyn: Helseundersøkelse og vaksinasjoner av barn fra land utenfor Vest-Europa.

Formålet er å sikre et godt og likeverdig helsetilbud for adopterte barn i alle landets kommuner.

Rundskrivet:

  • tydeliggjør hvilket helsetilbud adopterte barn skal få ved ankomst til Norge
  • beskriver hva som bør gjøres av kliniske undersøkelser
  • omhandler aktuelle psykososiale problemstillinger
  • klargjør ansvar knyttet til tilretteleggingen av helsetilbudet til adopterte barn.

Målgruppene for rundskrivet er:

  • landets kommuneleger, fastleger, helsestasjons- og skolehelsetjenesten og sykehusenes barneavdelinger (primærmålgruppe)
  • faginstanser som møter barn med utfordringer knyttet til psykisk helse, språkvansker, pedagogiske utfordringer og sammensatte problemer
  • barne-, ungdoms- og familieetaten og adopsjonsforeningene
    adoptivforeldre

«1.4.1 Alder
Det er viktig at barnets alder vurderes ut fra vekst og psykomotorisk utvikling. Ved tvil om barnets alder bør vurderingen utvides med en undersøkelse av tannutvikling og skjelettalder. Tann- og skjelettalder har begge store biologiske variasjoner. Barn som skal utredes, bør henvises til pediater fordi røntgenundersøkelsen av tenner og skjelett alene ikke gir grunnlag for fastsettelse av alder.»