Barn på flukt, under press fra mange hold

Kilde: Rogalands avis

Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er ikke i samsvar med internasjonale forpliktelser.

 

hdebatt0911

Skrevet av Per Bertelsen

Vi som jobber som representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere er en sammensatt gruppe. Noen er relativt unge, men har masse kunnskap og innsikt i rettigheter og forvaltning. Andre av oss er i den andre enden av CV-en og ønsker å bruke vår erfaring fra yrkeslivet på en meningsfylt måte.

Den innsikten vi får i barn på flukts situasjon er unik. Ingen andre etater, eller enkeltpersoner i «Asyl-systemet» er så tett på barnas historier og fortellinger som oss. Vi ser helheten og kan derfor også skjønne barnas situasjon bedre enn noen annen.

Det vi nå erfarer er alarmerende og vi ser mange eksempler på at barns rettigheter blir satt under press. Her er noen eksempler.

Alder er en viktig del av alles identitet. Om man søker asyl må man derfor dokumentere eller sannsynliggjøre sin alder. Mange enslige mindreårige asylsøkere vet ikke sin egen alder. UDI bruker derfor røntgen av håndrot og tenner for å bestemme alder, en metode det er stor tvil om i mange fagmiljøer. I tillegg til denne metoden skal det være en helhetlig vurdering av alder. Vi som verger og representanter opplever til stadighet at våre, og andre saksbehandleres, vurderinger blir satt til side. Dette er alvorlig. Resultatet blir at barn deporteres til hjemlandet eller andre asylland vi ikke ønsker å sammenlikne oss med. Høyst sannsynlig legger de ut på en ny farefull flukt. Noen blir plassert på asylmottak ment for voksne uten den omsorgen de har krav på som barn. Vi ser stadig eksempler på at tvil om barnas alder ikke kommer barna til gode.

I den senere tid har vi sett at UDI i økende grad fatter vedtak med begrensninger. Mange barn fra Afghanistan får slike vedtak. For barna betyr dette at livet blir satt på vent og at de sammen med oss representanter må skaffe til veie dokumenter som i mange tilfeller ikke eksisterer. De kommer fra land i krig. Situasjonen for barna blir uholdbar. De har nok traumer og sorg fra før. Om de ikke greier å skaffe slik dokumentasjon eller at myndighetene ikke godkjenner den framlagte dokumentasjonen risikere de å få deportasjon i 18-årsgave. Alle skjønner hva dette kan gjøre med et barn.

Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år får i dag tilbud om å bo på omsorgssenter. Disse sentrene har samme bostandard og bemanning som for andre barn i tilsvarende situasjon. Omsorgssentrene er underlagt barnevernet og har normer som er hjemlet i barnevernsloven. Våre myndigheter mener at denne standarden er for god for enslige mindreårige asylsøkere og ønsker å kutte i dette tilbudet. Dette forslaget vi gi barna langt dårligere tilbud enn de har. Etter barnekonvensjonens artikkel 3 nr. 2 har alle barn like rettigheter. Vil vi har et a-lag og et b-lag når det gjelder sårbare barn?

Ett av regjeringens mange kreative forslag, er å ikke gi barna mulighet for å disponere sine få penger. De får kr 350,- om de får maten og kr 1.540,- når de lager maten selv per måned. Regjeringen skryter av at Norges innvandringspolitikk er blant de strengeste i Europa. Nå blir den enda noen hakk strengere. I forslaget til statsbudsjett for 2017, foreslår regjeringen nemlig store endringer i lommepengeordningen for asylsøkere.

Først og fremst vil myndighetene ta fra asylsøkerne kontantene og innføre en matkupong-løsning i form av et elektronisk betalingskort. Begrunnelsen for dette er at de sender penger hjem. Vi som jobber tett på barna vet at dette er tull og ikke kan dokumenteres. Kun et av mange ydmykende bidrag til stigmatisering og ekskludering. Stikk i strid med alle faglige råd.

Friville organisasjoner som NOAS og Redd Barna mener stort sett det samme. Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er ikke i samsvar med internasjonale forpliktelser.

Så la oss brøle som løver for barns rettigheter slik at verden forstår hva som er i ferd med å skje i et land som har vært en spydspiss i det humanitære arbeidet. Nå går det nedover i full fart.