Norsk barnelegeforening vurderer at leger ikke bør delta i røntgenundersøkelser av håndrot for å bestemme alder på enslige mindreårige asylsøkere.

Den norske legeforening Sentralstyret
Saksbehandler Bjørn Oscar Hoftvedt

Høring: Aldersvurdering av enslige, mindreårige asylsøkere – høringsfrist 01.09.10
Høringsuttalelse fra Norsk Barnelegeforening (NBF) … Read more…

Utviklingstrekkrapport 2009: Migrasjon og helse – utfordringer og utviklingstrekk

logoRapporten retter oppmerksomheten mot mangfoldet i den norske befolkningen og utfordringer knyttet til helse og til møtet med helsetjenesten i Norge.

Norge er som resten av verden berørt av globale utfordringer knyttet til blant annet helse, klima, ulikhet og fattigdom. Migrasjon innebærer at folk og kulturer møtes, forskjellige oppfatninger om hva som er det gode liv, og forståelsen av helse og sykdom brytes med det tradisjonelle norske tankesettet.

Rapporten inngår i Helsedirektoratets rapportserie om utviklingstrekk og utfordringer i helsesektoren.

Les rapporten HER

Ad høring – forslag til lovendring og forskriftsbestemmelser om unntak fra taushetsplikt og opplysningsplikt for ansatte ved mottak og omsorgssentre

Vergeforeningen er sterkt kritiske til forslaget om å gi ansatte ved mottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere unntak fra taushetsplikt og å gi dem en opplysningsplikt om opplysninger som kan ha betydning for den enkeltes asylsak. Vergeforeningen Følgesvennen mener at dette gjør det umulig for de mindreårige å ha tillit til de ansatte, gjør de ansatte om til overvåkere og i realiteten frarøver de enslige asylsøkerbarna den omsorgen de har krav på. Vergeforeningen Følgesvennens høringsuttalelse (sendt 16.10.09) kan du lese HER.

Den norske tannlegeforeningens tidene 2007 – Odontologisk aldersvurdering – grenser mellom vitenskap og klinisk erfaring

Sigbjørn Løes og Rune Refsnes

Aldersvurderinger basert på odontologiske analyser er ansett for å være relativt pålitelige, og gjøres nå rutinemessig på asylsøkere som hevder de er under 18 år, og der det er tvil om alderen. Røntgenundersøkelser som beskriver rotutvikling og andre aldersrelaterte forhold, sammenholdt med klinisk undersøkelse og anamnestiske opplysninger, gir i mange tilfeller en svært god nøyaktighet på et aldersestimat. Sett fra et rent vitenskapelig synspunkt er det imidlertid flere problemer forbundet med de vanligste metodene benyttet i Norge. … Read more…