Samarbeidsprosjekt om boligsosialt arbeid i Karmøy og Haugesund

Samarbeidsrapport_Karmoy_Haugesund_forsideRapport fra prosjekt 2011-2012, utarbeidet av Karmøy kommune (2012).

I 2009 vedtok Karmøy kommune og Haugesund kommune sine første boligsosiale handlingsplaner (2009-2012). Under og etter arbeidet med planene var de to kommunene i dialog om felles utfordringer og mulige tiltak/løsninger. Begge kommunene hadde behov for å få kartlagt sine boligsosiale utfordringer og tiltak ytterligere og ønsket å samarbeide om dette.

Read more…

Margreth Olins «DE ANDRE»

A4_De_andre_thumbI 2009 innførte den norske regjeringen flere tiltak for å begrense innvandringen. Et av tiltakene var å gi enslige asylsøkende barn midlertidige oppholdstillatelser. De skal returneres til opprinnelseslandet når de fyller 18 år. I Norge har barnevernet omsorgsansvaret for barn uten nære omsorgspersoner.
Dette gjelder ikke for enslige asylsøkende barn mellom 15 og 18 år.

Husker du 18 årsdagen din? 18 lys på kaka, hele familien samlet og mor eller far sa: «Ønsk deg noe!». For noen ungdommer i det norske samfunnet er 18 årsdagen porten tilbake til det de flyktet fra. Det er den dagen de mister sine rettigheter. … Read more…

Barn på flukt – en bok om psykososialt arbeid med enslige mindreårige asylsøkere

NOVA-forskerne Elisabeth Gording Stang og Ada Engebrigtsen er to av bidragsyterne i en ny bok som tar for seg temaet enslige mindreårige flyktninger.
De siste ti årene har ca 9000 enslige mindreårige asylsøkere kommet til Norge. Mange av disse har fått oppholdstillatelse og er i dag bosatt rundt om i landet. De utgjør en spesielt utsatt gruppe barn og unge fordi de reiser fra hjemlandet uten sine foreldre, og har liten eller ingen tilknytning til det samfunnet de kommer til.

Read more…

Kompetansetilskuddsrapport: Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger

Bolosninger_enslmindrflyktninger_forsideStina Svendsen, Kristin Thorshaug, Berit Berg
NTNU, Avdeling for mangfold og inkludering, 2010
ISBN: 978-82-7570-230-0

Utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken

«Dette prosjektet har tatt sikte på å studere hvordan Trondheim og Levanger kommuner – en storbykommune og en mindre bykommune – håndterer og erfarer bosetting av enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere, med fokus på boløsninger. Rapporten beskriver kommunenes strategier og betingelser, og hvordan disse gir ulike konsekvenser for valg av botiltak. Vi har sett på organisering av boløsninger, samarbeidet mellom enheter, bosettingsarbeidet sett opp mot kommunenes helhetlige boligpolitikk, samt innhentet erfaringer fra ulike relevante aktører, inkludert de enslige mindreårige selv.»

Norsk barnelegeforening vurderer at leger ikke bør delta i røntgenundersøkelser av håndrot for å bestemme alder på enslige mindreårige asylsøkere.

Den norske legeforening Sentralstyret
Saksbehandler Bjørn Oscar Hoftvedt

Høring: Aldersvurdering av enslige, mindreårige asylsøkere – høringsfrist 01.09.10
Høringsuttalelse fra Norsk Barnelegeforening (NBF) … Read more…

Utviklingstrekkrapport 2009: Migrasjon og helse – utfordringer og utviklingstrekk

logoRapporten retter oppmerksomheten mot mangfoldet i den norske befolkningen og utfordringer knyttet til helse og til møtet med helsetjenesten i Norge.

Norge er som resten av verden berørt av globale utfordringer knyttet til blant annet helse, klima, ulikhet og fattigdom. Migrasjon innebærer at folk og kulturer møtes, forskjellige oppfatninger om hva som er det gode liv, og forståelsen av helse og sykdom brytes med det tradisjonelle norske tankesettet.

Rapporten inngår i Helsedirektoratets rapportserie om utviklingstrekk og utfordringer i helsesektoren.

Les rapporten HER

Ad høring – forslag til lovendring og forskriftsbestemmelser om unntak fra taushetsplikt og opplysningsplikt for ansatte ved mottak og omsorgssentre

Vergeforeningen er sterkt kritiske til forslaget om å gi ansatte ved mottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere unntak fra taushetsplikt og å gi dem en opplysningsplikt om opplysninger som kan ha betydning for den enkeltes asylsak. Vergeforeningen Følgesvennen mener at dette gjør det umulig for de mindreårige å ha tillit til de ansatte, gjør de ansatte om til overvåkere og i realiteten frarøver de enslige asylsøkerbarna den omsorgen de har krav på. Vergeforeningen Følgesvennens høringsuttalelse (sendt 16.10.09) kan du lese HER.