ALDERSVURDERING HOS PU OG UDI

Alle som søker asyl må selv være med på å avklare sin egen identitet. Med identitet mener myndighetene personens opprinnelsesadresse, navn og fødselsdato. Veldig få som søker asyl i Norge kan imidlertid dokumentere sin identitet. Dette kan ha flere forklaringer. Det landet man kommer fra har ingen offisielle registre over sine innbyggere eller pass utstedes sjelden. Det kan også være kulturelle forskjeller i forhold til vektlegging av tid og sted som gjør at mange rett og slett ikke vet hvor gamle de er.
Alder kan også ha blitt feilvurdert av andre årsaker. Noen ganger har barnet måttet oppgi feil alder, som for eksempel i Hellas for å unngå internering som mindreårig. Andre ganger har barnet ikke blitt hørt ved en grensepassering og i stedet fått alderen fastsatt vilkårlig av et lands myndigheter. (Typiske eksempler her er Bulgaria og Ungarn.)
Vi opplever ofte at Politiets Utlendingsenhet (PU) vurderer barnas alder for høyt. Som representant og verge er vi den mindreåriges uavhengige talsperson. I den grad vi mener PUs vurdering er for høy, er det viktig for barnas rettssikkerhet å sørge for at vår vurdering av den mindreåriges alder blir protokollført.
Både PU og UDI plikter å spørre representanten om aldersvurdering. Det er derfor av vesentlig betydning at vi benytter denne retten til å si ifra og sørger for at vår vurdering blir nedfelt i den skriftlige rapporten.
Forskning viser at det hersker betydelig utsikkerhet rundt metodene (håndrot og tenner) som UDI bruker i sin aldersvurdering. Aldersvurderingen basert på resultatene av disse metodene, kan imidlertid være avgjørende for plasseringen på asylmottak og ha stor betydning for selve asysaken. Representanten må være forberedt på å kunne uttale seg om alder under intervjuet. I forbindelse med forberedelse til denne uttalelsen er det viktig å be barnefaglig enhet (BFE) hos UDI om å oversende resultatet av den medisinske aldersundersøkelsen i forkant av intervjuet.
Om barnet har måttet avgi fingeravtrykk i andre europeiske land kan alder også være med på å avgjøre hvorvidt barnet blir returnert til et ett av disse landene. Erfaring viser at mange såkalte dublinland ikke etterlever barnekonvensjonen, noe som kan være fatalt for enslige mindreårige asylsøkere.
Så la oss bruke vår rett og plikt til å uttale oss om alder når vi frykter at det foreligger en feilvurdering. Både direkte under PU registeringen og i UDI intervjuet, og eventuelt i etterhånd direkte skriftlig til UDI. Vergeforeningen har gode maler til slik bruk.

Per Bertelsen
Representant og verge

Se politiets vurderingskategorier for aldersvurdering HER