AID: Innstramming av praksis for enslige mindreårige

Asylsøkerbarn fra Irak som ikke har omsorgsperson under hjemreise vil bli gitt midlertidig oppholdstillatelse til de fyller 18 år før de returneres til Irak

Arbeids- og inkluderingsdepartementet varsler ytterliger innstramminger rettet mot enslige mindreårige asylsøkere i en pressemelding 14.0ktober i år.

Nå gir Arbeids- og inkluderingsdepartementet enslige asylsøkerbarn et ansvar for å dokumentere sin alder og identitet sier Libe Rieber-Mohn:

«– I tillegg endrar vi praksisen slik at dei mindreårige asylsøkjarane får større ansvar for å skaffe dokumentasjon på alder og identitet. Direktoratet kan nå avslå ein asylsøknad der det er tvil om søkjaren sin alder, og det er rimeleg å krevje at søkjaren fremjar dokumentasjon sjølve».

Dette er i tillegg til at regjeringen åpner for retur til omsorgssentre i hjemland (se også tidligere post), samtidig tenker en også å returnere asylsøkerbarna ‘uten behov for vern’ til hjemlandet når de er fylt 18 år. Her antas det at det er land som Irak og Afghanistan det siktes til. Det må i så fall regnes som en noe problematisk tolkning av begrepet ‘uten behov for vern’.

I pressemeldingen vises det også til tre mer utfyllende brev om praksisendringene.

I «Praksisforeleggelse vedrørende enslige mindreårige asylsøkeres plikt til å avklare identitet» heter det:

«Departementet samtykker til en praksisendring slik UDI foreslår. Det innebærer at enslige mindreårige asylsøkere, der det er tvil om søkerens alder og det ikke foreligger et beskyttelsesbehov, i større grad enn i dag skal pålegges et ansvar for å bidra aktivt til å sannsynliggjøre og dokumentere sin identitet, herunder sin alder.»

Det er betenkelig at man gir barn ansvar for å bevise at de er barn. I den grad det rammer asylsøkere som oppgir feil alder vil det også ramme et stort antall reelle barn.

2879064654_c263626512